Menu

Αυτοματοποιημένες Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης (Automated Trade Strategies) & Τεχνικές Backtesting

Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική αναφέρεται σ’ ένα σύνολο κανόνων και συνθηκών που έχουν ως αποτέλεσμα την διεξαγωγή αυτόματων συναλλαγών σε μια αγορά.
Με βάση ένα συνδυασμό λογισμικού (Software) και υλικοτεχνικής υποδομής (Hardware) οι Αυτοματοποιημένες Στρατηγικές (Automated Strategies) μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος (Forex) χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

 

Τι είναι μια Αυτοματοποιημένη Στρατηγική (Automated Trade Strategy)

Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική αναφέρεται σ’ ένα σύνολο κανόνων και συνθηκών που έχουν ως αποτέλεσμα την διεξαγωγή αυτόματων συναλλαγών σε μια αγορά. Με άλλα λόγια, είναι ένα σύνολο αλγορίθμων που δημιουργούν ένα πλαίσιο ανάλυσης και μια ενότητα λήψης αποφάσεων ικανή ώστε να ανοίγει και να τροποποιεί κάποιες θέσεις στην αγορά. Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική πρέπει να δύναται να λειτουργεί χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Αν υπάρχει παρέμβαση κατά την εκτέλεση της συναλλαγής, τότε θεωρείται ως ημί-αυτοματοποιημένη στρατηγική (Semi-Automated Strategy). 

 

Ενσωμάτωση μια Αυτοματοποιημένης Στρατηγικής σε μια Πλατφόρμα Συναλλαγών (Trading Platform)

Οι αυτοματοποιημένες στρατηγικές είτε δημιουργούνται βήμα προς βήμα είτε αγοράζονται έτοιμες. Το αρχείο που περιλαμβάνει μια αυτοματοποιημένη στρατηγική ονομάζεται συνήθως ένας Expert Advisor ή πιο σύντομα ένας EA.

Οι Expert Advisor μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες. Τις περισσότερες φορές όμως αποτελούν ένα κομμάτι κώδικα (τύπος αρχείου .EX4) συμβατό με την πολύ διαδεδομένη πλατφόρμα MetaTrader-4. Το αρχείο .EX4 είναι πολύ μικρό και ενσωματώνεται στην πλατφόρμα πάρα πολύ εύκολα. Αρκεί να ανοίξετε τον φάκελο μέσα στο MetaTrader υπό την ονομασία ‘MQL4’ και να τοποθετήσετε το αρχείο στον υπό-φάκελο ‘Indicators’.

 

Πως Λειτουργεί μια Αυτοματοποιημένη Στρατηγική

Ας δούμε απλά πως λειτουργεί μια τυπική Αυτοματοποιημένη Στρατηγική, βήμα προς βήμα:

(1) Ανάλυση διαφορετικών αγορών (τιμή και όγκος συναλλαγών) σε πραγματικό χρόνο

(2) Εντοπισμός επενδυτικών ευκαιριών με χρήση εργαλείων τεχνικής ανάλυσης {Αν ΟΧΙ, τότε πίσω στο (1)}

(3) Ικανοποίηση φίλτρων εισόδου {Αν ΟΧΙ, τότε πίσω στο (1)}

(4) Καθορισμός μεγέθους ενδεχόμενης θέσης (σε lot) βάσει κανόνων διαχείρισης χαρτοφυλακίου (Money Management)

(5) Αυτόματη εκτέλεση εντολής (δύναται να εισάγει εντολές market/pending)

(6) Παράλληλη εισαγωγή δευτερευόντων εντολών {εντολές διαχείρισης ρίσκου stop-loss και take-profit}

(7) Διαχείριση της θέσης έως το τελικό κλείσιμο της

(8) Πίσω στο (1)

Σημειώνεται η δυνατότητα ανοίγματος πολλαπλών θέσεων ταυτόχρονα, με διαχείριση όμως του ρίσκου συσχέτισης μεταξύ τους (correlation risk).

 

100% Withdrawable Cash Bonus -Up to ,000

 

Οι Δύο (2) Προσεγγίσεις της Αυτοματοποιημένης Στρατηγικής

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις κατά τη δημιουργία μιας αυτοματοποιημένης στρατηγικής. Οι δύο βασικές περιλαμβάνουν:

(α) Στρατηγικές βασισμένες σε μοντέλα διαπραγμάτευσης (Model-based strategies)

(β) Στρατηγικές που βασίζονται σε μεγάλο αριθμό δεδομένων (Data-driven strategies)

Οι στρατηγικές που βασίζονται σε μεγάλα δεδομένα (big-data) είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και απαιτούν σημαντικούς πόρους που μόνο οι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να διαθέσουν. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ασχοληθούμε αποκλειστικά με στρατηγικές που βασίζονται σε μοντέλα διαπραγμάτευσης, οι οποίες είναι σαφώς ευκολότερες στην εφαρμογή τους.

 

Οι Επτά (7) Ερωτήσεις Κάθε Αποτελεσματικής Στρατηγικής

Κάθε αποτελεσματική αυτοματοποιημένη στρατηγική διαπραγμάτευσης πρέπει να ενσωματώνει μια ενότητα λήψης αποφάσεων ικανή να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Ποια περιουσιακά στοιχεία εμφανίζουν ενδιαφέρον για συναλλαγές;
  2. Ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει πιθανώς η αγορά;
  3. Πότε πρέπει να ανοίξει μια θέση στην αγορά (βάσει τιμής ή χρόνου);
  4. Ποιο είναι το κόστος συναλλαγών;
  5. Υπάρχουν κρυφοί κίνδυνοι (ρίσκο ανικανότητας ρευστοποίησης, συσχετισμοί με άλλα περιουσιακά στοιχεία κ.λπ.);
  6. Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το μέγεθος μιας θέσης;
  7. Ποιες εντολές διαπραγμάτευσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν {stop-loss, take-profit, trailing-profit, OCO, κτλ}
  8. Πότε ή σε ποιο επίπεδο τιμών πρέπει να κλείσει μια θέση {τιμή-στόχος, διαστήματα τιμών κλπ.};

 

Οι Βασικές Αυτοματοποιημένες Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης

Υπάρχουν δεκάδες διαφορετικές αυτοματοποιημένες στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Μπορείτε ακόμη να συνδυάσετε δύο ή περισσότερες στρατηγικές για την οικοδόμηση ενός συστήματος πολλαπλών συναλλαγών.

 

(1) Trend-Following Strategies (Βάσει της Τάσης των Τιμών)

Η στρατηγική τάσεως είναι η πιο δημοφιλής αυτοματοποιημένη στρατηγική. Μια στρατηγική τάσεως χρησιμοποιεί ιστορικά δεδομένα για να αξιολογήσει και να ακολουθήσει τις ισχυρές τάσεις των τιμών χρησιμοποιώντας:

(α) Ιστορική Υποστήριξη & Αντίσταση (support/resistance)

(β) Επαφές/Εξόδους (breakouts) από σημαντικά κανάλια τιμών (price channels)

(γ) Ακραίες τιμές δεικτών τεχνικής ανάλυσης (πχ MACD, RSI)

(δ) Κινητούς μέσους όρους (για παράδειγμα, συνδυάζοντας κινούμενο μέσο όρο 50 ημερών και 200 ​​ημερών μπορούμε να πάρουμε σήματα τύπου Golden/Death Cross)

 

(2) Volatility-Expansion Strategies (Βάσει της Μεταβλητότητας των Τιμών)

Υπάρχουν αρκετές αυτοματοποιημένες στρατηγικές διαπραγμάτευσης που βασίζονται στην μεταβλητότητα των τιμών (επέκταση μεταβλητότητας, διαλείψεις μεταβλητότητας κ.λπ.). Η επέκταση της μεταβλητότητας είναι μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική που επικεντρώνεται στις ξαφνικές μεταβολές της τιμής των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα κενά τιμών (price gaps) μπορεί επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική επέκτασης της μεταβλητότητας. Τα κενά σ’ ένα διάγραμμα τιμών είναι περιοχές στις οποίες η τιμή κινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω, χωρίς να υπάρχει συναλλαγή μεταξύ τους.

Συνοπτικά:

(α) Η στρατηγική μεταβλητότητας συνδυάζει την αστάθεια της αγοράς με τις μετρήσεις τιμών

(β) Τα κενά τιμών (price gaps) μπορεί επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο

(γ) Η στρατηγική μεταβλητότητας προσφέρει ένα υψηλό ποσοστό επιτυχίας, αλλά χαμηλά κέρδη

 

(3)  Mean-Reversion Strategies (Στρατηγική μέσης αναστροφής)

Η στρατηγική μέσης αναστροφής προϋποθέτει ότι η τιμή ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου θα επανέλθει στη μέση τιμή του κατά 80% όλων των φορών. Με άλλα λόγια, το 80% όλων των φορών οι αγορές διαπραγματεύονται κοντά στις μέσες τιμές τους. Αυτό σημαίνει ότι τα ακραία υψηλά και ακραία χαμηλά επίπεδα (με βάση την απόσταση από τη μέση τιμή) δημιουργούν καλές επενδυτικές ευκαιρίες, περιμένοντας την τιμή να επιστρέψει στο μέσο όρο της.

Συνοπτικά:

(α) Χρήση ιστορικών δεδομένων για τη δημιουργία μέσης τιμής και υπολογισμός του τρέχοντος εύρους τιμών

(β) Το σπάσιμο του εύρους τιμών ενεργοποιεί την εκτέλεση μιας εντολής ανοίγματος θέσης

(γ) Όταν η αγοραία τιμή επανα-προσεγγίζει τη μέση τιμή τότε η θέση κλείνει με κέρδος 

 

(4) News-Event Strategies (Βάσει των Προγραμματισμένων Ειδήσεων/Ανακοινώσεων)

Αυτή η αυτοματοποιημένη στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη σε περιόδους προγραμματισμένων ανακοινώσεων (π.χ. μια απόφαση για τα επιτόκια). Μια απλή στρατηγική βασισμένη στα γεγονότα των ανακοινώσεων δύναται να ανοίγει θέσεις με βάση τη διαφορά των πραγματικών δεδομένων και των προσδοκιών της αγοράς. Άλλες πιο εξειδικευμένες στρατηγικές προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν πιο περίπλοκα ειδησεογραφικά στοιχεία.

 

(5) Market Sentiment Strategies (Στρατηγικές που βασίζονται στις προσδοκίες των επενδυτών)

Οι στρατηγικές αυτές επιχειρούν να ποσοτικοποιήσουν το κλίμα προσδοκιών των επενδυτών με βάση μια μεγάλη ποικιλία πηγών δεδομένων όπως:

(α) Έκθεση COT (CBOE)

(β) Put/Call ratios

(γ) Αναρτήσεις στα Social media μέσω εξαγωγής δεδομένων (data-mining)

 

(6) Άλλες Στρατηγικές Αυτοματοποιημένων Συναλλαγών

Υπάρχουν πολλές άλλες αυτοματοποιημένες στρατηγικές διαπραγμάτευσης όπως:

□ Στρατηγικές στατιστικού αρμπιτράζ

□ Στρατηγικές σταθμισμένης μέσης τιμής (VWAP)

□ Στρατηγικές με βάση χρονικά σταθμισμένες μέσες τιμές (TWAP)

□ Στρατηγικές βασισμένες σε άλλα πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα

 

 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Historical Backtesting)

 

To Backtesting είναι μια μηχανογραφημένη διαδικασία που ελέγχει το κατά πόσο θα ήταν αποδοτική μια υπάρχουσα στρατηγική κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης περιόδου. Χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την ανακατασκευή συναλλαγών που θα είχαν συμβεί σε μια προηγούμενη περίοδο. Αργότερα τα αποτελέσματα συνοψίζονται και παρουσιάζονται αναλυτικά για όλη την περίοδο που εξετάστηκε.

Υπάρχουν πολλά οφέλη που προκύπτουν βάσει της διαδικασίας backtesting:

□ Το Backtesting επιτρέπει τη γρήγορη αξιολόγηση πολλαπλών στρατηγικών

□ Επιτρέπει τη δοκιμή μιας μεγάλης ποικιλίας στρατηγικών έναντι κανονικών και μη φυσιολογικών συνθηκών της αγοράς

□ Το Backtesting μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να επιλέξουν την πιο αποτελεσματική στρατηγική για μια συγκεκριμένη κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων (εξειδίκευση)

□ Επιτρέπει τη βελτιστοποίηση μιας στρατηγικής (strategy optimization)

□ Η βελτιστοποίηση συμβάλλει στην τελική επαλήθευση

□ Ο τελικός έλεγχος μιας στρατηγικής διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα όλων των προσαρμογών (modifications) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βελτιστοποίησης

 

Βασικά Στατιστικά Απόδοσης

Αυτά είναι τα βασικά στατιστικά στοιχεία απόδοσης όσον αφορά τις αυτοματοποιημένες στρατηγικές:

□ Μέσο καθαρό κέρδος/ζημία (σε pips)

□ Δείκτης Κέρδους/Απώλειας (Win/Lose ratio)

□ Maximum Drawdown (Το ποσοστό της μέγιστης πτώσης της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου από τη κορυφή του)

□ Μέγιστο ποσοστό έκθεσης (μέγιστο ποσοστό κατανομής κεφαλαίου στην αγορά)

□ Ετήσια Απόδοση (απόδοση επί ένα έτος)

□ Sharpe Ratio (σύγκριση των αποδόσεων της στρατηγικής διαπραγμάτευσης με την τυπική απόκλιση αυτών των αποδόσεων)

 

Ανάλυση Monte Carlo

Η μέθοδος Monte Carlo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων σε περιόδους αβεβαιότητας. Η μέθοδος αφορά στην προσομοίωση διαφόρων πηγών ρίσκου που επηρεάζουν την αξία ενός χαρτοφυλακίου, και στη συνέχεια, τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Το πλεονέκτημα των μεθόδων Monte Carlo σε σχέση με άλλες τεχνικές αυξάνεται εάν οι πηγές αβεβαιότητας μιας αγοράς αυξάνονται.

 

Γενικοί κανόνες για την επιτυχημένο Backtesting

Αυτοί είναι μερικοί βασικοί κανόνες:

□ Πραγματοποιήστε πειράματα backtesting σε όλους τους τύπους των αγορών

□ Επανεξετάστε τη στρατηγική σας για μεγάλο χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει κανονικές και μη φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς

□ Τα στατιστικά στοιχεία μεταβλητότητας είναι πολύ σημαντικά ειδικά για τους μοχλευμένους λογαριασμούς

□ Χρησιμοποιήστε το backtesting ως στοιχείο ενός γενικού συστήματος που περιλαμβάνει επίσης βελτιστοποίηση και προσαρμογή

□ Αποφύγετε υπερβολική βελτιστοποίηση (Η υπερβολική βελτιστοποίηση σημαίνει ότι μετά από πολλούς υπολογισμούς τα αποτελέσματα βελτιστοποιούνται αποκλειστικά σε παρελθούσες συνθήκες της αγοράς)

□ Ο επιτυχημένος αναλυτικός έλεγχος δεν μπορεί να εγγυηθεί μελλοντικά αποτελέσματα. Οι συνθήκες της αγοράς είναι πλήρως δυναμικές και οι στρατηγικές που έχουν αποδώσει καλά χτες μπορεί να αποτύχουν αύριο.

Το βασικό σημείο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το backtesting δεν είναι αυτόνομο έργο, αλλά αποτελεί μια δυναμική συνιστώσα ενός γενικότερου συστήματος που περιλαμβάνει επίσης την προσαρμογή και τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής μας ώστε να καλύπτει όλες τις συνθήκες της αγοράς.

 

Λογισμικό για τη Δημιουργία Αυτοματοποιημένων Στρατηγικών Χωρίς Προγραμματιστική Γνώση

Για την δημιουργία αυτοματοποιημένων στρατηγικών χωρίς μεγάλο κόστος και χωρίς γνώσεις προγραμματισμού, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα EA Builder που κοστίζει εφάπαξ κάπου 88 ευρώ.

□ Η πλατφόρμα δεν απαιτεί καμία προγραμματιστική γνώση ή άλλη δεξιότητα (πλήρες γραφικό περιβάλλον)

□ Προσφέρει δεκάδες εργαλεία τεχνικής ανάλυσης αλλά και εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου (Money Management)

□ Το εξαγώγιμο αρχείο είναι ένα ενιαίο αρχείο MQL4 / MQL5 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στις πασίγνωστες πλατφόρμες MetaTrader4, MetaTrader5, αλλά και σε πλατφόρμα TradeStation.

□ Τιμή 97 δολάρια ΗΠΑ (Εφάπαξ)

TIP: Το EA Builder για τη δημιουργία απλών δεικτών (indicators) είναι εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να ξεκινήσετε και να δοκιμάσετε αυτούς τους δείκτες, και αργότερα, να μετατρέψετε τους δείκτες σας σε πλήρως αυτοματοποιημένες στρατηγικές διαπραγμάτευσης.

» Ξεκινήστε φτιάχνοντας ΔΩΡΕΑΝ Indicators στην πλατφόρμα EA Builder

 

StrategyQuant –Δημιουργία Αυτοματοποιημένων Στρατηγικών Πολύ Υψηλού Επιπέδου

Το StrategyQuant είναι μια πολύ εξελιγμένη αλλά και πολύ ακριβή πλατφόρμα για την εξεύρεση ή την οικοδόμηση αλγορίθμων ΧΩΡΙΣ γνώσεις προγραμματισμού. Η εφαρμογή μπορεί επίσης να εκτελεί βήμα-προς-βήμα (walk-through) βελτιστοποίηση κάθε υφισταμένης ή νέας στρατηγικής.

Η αποθήκευση αρχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολλαπλές μορφές ώστε να είναι πλήρως συμβατή με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες συναλλαγών {MetaTrader-4, MetaTrader-5, TradeStation και NinjaTrader}.

□ Επιλέξτε μεταξύ 100δων έτοιμων στρατηγικών

□ Βελτιστοποίηση και Backtesting πάρα πολύ υψηλού επιπέδου

□ Τιμή από 1,300 έως και 5,000 δολάρια ΗΠΑ

Η ιστοσελίδα του StrategyQuant: » Ιστοσελίδα Strategy Quant για δημιουργία αυτοματοποιημένων στρατηγικών υψηλού επιπέδου

 

Αυτοματοποιημένες Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης (Automated Trade Strategies)

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Αναλυτής Διεθνών Αγορών

για το FxStreet.gr, 

1η Νοεμβρίου 2019

 

 

Pin It

Στο FxStreet.gr μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία συστημάτων Forex Trading..

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου στο FxStreet.gr..

Συνδυάζοντας τον κίνδυνο και την απόδοση σε μια ενιαία αξία, οι επενδυτές μπορούν εύκολα να συγκρίνουν την πραγματική απόδοση διαφορετικών χαρτοφυλακίων..

(+) Γενικές πληροφορίες για την Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

(1) Δείκτης Sharpe (για όλα τα χαρτοφυλάκια)

(2) Δείκτης Sortino (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(3) Treynor Measure ή Traynor Ratio (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(4) Jensen Measure ή Jensen Alpha (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(5) Δείκτης Calmar (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(6) Δείκτης MAR (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(7) Δείκτης Omega (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

(8) Information Ratio (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

Go to top