Δείκτης Sharpe Ratio

Δείκτης Διαχείρισης Sharpe Ratio

Χρήση: Γενικά Χαρτοφυλάκια | Στρατηγικές | Περιουσιακά στοιχεία

Εναλλακτικοί Δείκτες: Δείκτης Sortino | Δείκτης Omega

Ο Sharpe Ratio δημιουργήθηκε το 1966 από τον William F. Sharpe και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλείο διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο Sharp Ratio μετρά την ποιότητα ενός χαρτοφυλακίου όχι μόνο με βάση την απόδοση του, αλλά και με βάση τη διαφοροποίηση του. Η διαφοροποίηση υπολογίζεται με βάση την τυπική απόκλιση (standard deviation).

Όταν ο Sharpe Ratio υπερβαίνει την μονάδα (1.0) η ιστορική απόδοση ενός χαρτοφυλακίου θεωρείται πολύ καλή. Για παράδειγμα, το «Amundi ETF Nasdaq 100» μεταξύ τα μέσα του 2007 και τα μέσα του 2022 προσέφερε μια μέση ετήσια απόδοση 16.4% ενώ εμφανίζει έναν δείκτη Sharp Ratio μόλις 0.93. Άρα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι εάν ο Sharp Ratio βρεθεί άνω τις μονάδας σε μια περίοδο άνω της δεκαετίας το χαρτοφυλάκιο έχει διαχειριστεί πάρα πολύ σωστά.

Εκτός από την διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου, που όπως αναφέρθηκε υπολογίζεται με την τυπική απόκλιση, ο Sharp Ratio συνυπολογίζει και την υπερβάλλουσα απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με το risk-free rate της αγοράς. Αυτός είναι ο τύπος του Sharp Ratio:

 

Sharp Ratio = { (PR − RFR) / SD(p) }

Δείκτης Sortino Ratio

Ο Δείκτης Διαχείρισης Sortino Ratio

Χρήση: Χαρτοφυλάκια (χαμηλού-ρίσκου) | Στρατηγικές | Περιουσιακά στοιχεία

Εναλλακτικοί Δείκτες: Δείκτης Sharpe | Δείκτης Calmar | Δείκτης MAR

Ο Sortino Ratio δημιουργήθηκε από τον Frank A. Sortino και μετρά την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Η ιδιαιτερότητα του δείκτη είναι ότι ‘τιμωρεί’ τις ετήσιες αποδόσεις που πέφτουν κάτω από ένα προ-καθορισμένο ποσοστό απόδοσης. Ενώ για παράδειγμα, ο Sharpe Ratio λαμβάνει εξίσου υπόψη τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου.

 

Sortino Ratio = { PR - R(f) } / SD(d)

όπου:

PR = Απόδοση ενός χαρτοφυλακίου (πραγματική ή αναμενόμενη)

R(f) = Risk-Free Rate

SD(d) = Τυπική απόκλιση (standard deviation) των αρνητικών αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου

Δείκτης Omega Ratio

Τι είναι ο Δείκτης Διαχείρισης Omega Ratio

Βέλτιστη Χρήση : Σύνθετα Χαρτοφυλάκια | Hedge funds | Στρατηγικές | Περιουσιακά στοιχεία

Εναλλακτικοί Δείκτες: Sharpe Ratio | Information Ratio

O Omega Ratio δημιουργήθηκε από τους Con Keating και William Shadwick σ’ ένα άρθρο του 2002 με τίτλο «A Universal Performance Measure». O Omega Ratio είναι ένα εργαλείο που μέτρα την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με τον κίνδυνο του, και θεωρείται μια καλή εναλλακτική του Sharpe Ratio.

 

Ο Omega Ratio υπολογίζεται ως ο λόγος των σταθμισμένων κερδών προς των σταθμισμένων ζημιών. Για να υπολογίσουμε την αναλογία, πρέπει να γνωρίζουμε τη σωρευτική υπερβάλλουσα απόδοση ενός χαρτοφυλακίου:

Omega Ratio = { Σ(Winning) – Benchmarking } / { Σ(Benchmarking) – Losing }

 

Δείκτης MAR Ratio

Ο Δείκτης Διαχείρισης MAR Ratio

Χρήση: Hedge Funds | Στρατηγικές

Εναλλακτικοί Δείκτες: Δείκτης Calmar Ratio

Ο MAR Ratio αναπτύχθηκε το 1978 από τον Leon Rose και υπολογίζει τις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις ενός hedge fund ή μιας επενδυτικής στρατηγικής. Όσο υψηλότερος είναι ο MAR Ratio, τόσο ποιοτικότερες είναι οι αποδόσεις ενός χαρτοφυλακίου.

 

Ο MAR Ratio υπολογίζεται διαιρώντας τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) με τη μέγιστη απώλεια (max drawdown) μιας συγκεκριμένης περιόδου.

MAR Ratio = CAGR / (max drawdown)

όπου:

  • Ο CAGR είναι ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης μιας επένδυσης. Μετρά τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μιας επένδυσης υποθέτοντας ότι όλα τα κέρδη επανεπενδύονται στο τέλος κάθε περιόδου.

Δείκτης Treynor Measure ή αλλιώς Traynor Ratio

Τι είναι ο Δείκτης Treynor Measure ή αλλιώς Traynor Ratio

Χρήση: Καλά-διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια / Αμοιβαία Κεφάλαια / Hedge Funds

Εναλλακτικοί Δείκτες: Jensen Measure

Ο δείκτης Treynor Measure δημιουργήθηκε από τον Jack Treynor το 1965, και είναι ένα εργαλείο που μετρά την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Η διαφορά του Treynor Measure σε σχέση με παρόμοιους δείκτες (π.χ. τον Sharpe), είναι ότι χρησιμοποιεί τη σχετική μεταβλητότητα (beta) στον παρονομαστή, αντί για την τυπική απόκλιση (standard deviation). Ο συντελεστής beta (ελληνικό β) μετρά τη μεταβλητότητα ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με την γενική αγορά.

Treynor Measure = { (PR − RFR) / β }

όπου:

PR= Απόδοση του Χαρτοφυλακίου

RFR = Risk-Free Rate (Απόδοση χωρίς κίνδυνο, όπως π.χ. η ετήσια απόδοση που προκύπτει από ένα κρατικό ομόλογο)

β = σχετική μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου σε σχέση με την γενική αγορά

Δείκτης Calmar Ratio

Δείκτης Διαχείρισης Calmar Ratio

 Χρήση: Γενικά Χαρτοφυλάκια | Hedge Funds | Αμοιβαία Κεφάλαια (A/K)

Εναλλακτικοί Δείκτες: Δείκτης MAR Ratio

Ο Calmar Ratio μετρά την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με τον κίνδυνο που ανέλαβε για να πετύχει αυτή την απόδοση. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου συνυπολογίζει το Risk-Free Rate, ενώ ο κίνδυνος αντικατοπτρίζεται με βάση την μέγιστη απώλεια (max drawdown) για μια περίοδο τριών ετών, ή και περισσότερο.

 

Calmar Ratio = { PR – R(f) } / max(drawdown)

όπου :

PR = Μέση ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου (3 έτη ή περισσότερα)

RFR = Risk-Free Rate (Απόδοση χωρίς κίνδυνο, όπως π.χ. η ετήσια απόδοση που προκύπτει από ένα κρατικό ομόλογο)

max(drawdown) = Η μέγιστη απώλεια ενός χαρτοφυλακίου από τη μέγιστη αξία του (3 έτη ή περισσότερα)