Αριθμητικό και Λογαριθμικό Διάγραμμα Τιμών

Ποιες είναι οι Διαφορές ενός Αριθμητικού και ενός Λογαριθμικού Διαγράμματος

Πέρα από την επιλογή ενός βασικού τύπου γραφήματος, υπάρχει και μια επιπλέον παράμετρος που αλλάζει την παρουσίαση των τιμών σε ένα διάγραμμα. Ένα διάγραμμα μπορεί να παρουσιάζει τις τιμές με τον παραδοσιακό αριθμητικό τρόπο, αλλά και με έναν εναλλακτικό λογαριθμικό τρόπο.

  • Ένα αριθμητικό διάγραμμα εστιάζει στις τιμές ενός περιουσιακού στοιχείου, ενώ ένα λογαριθμικό γράφημα εστιάζει στις αποδόσεις του μέσα στον χρόνο
  • Τα λογαριθμικά γραφήματα είναι ιδανικά για την ανάλυση αγορών που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή μεταβλητότητα, όπως η αγορά των κρυπτονομισμάτων

Ποιες είναι οι Διαφορές ενός Αριθμητικού και ενός Λογαριθμικού Διαγράμματος

Τι είναι το Institutional Stop-Hunting;

Το κυνήγι των εντολών από θεσμικούς (Institutional stop-hunting) και πώς να το αποφύγετε

Το κυνήγι των εντολών αποτελεί μια ιδιαίτερα συνηθισμένη πρακτική σε αγορές όπου παρατηρείται υψηλή μόχλευση του επενδυτικού κεφαλαίου, όπως είναι:

  • Η αγορά συναλλάγματος (ανταλλακτήρια που χρησιμοποιούν dealing-desk)
  • Η αγορά κρυπτονομισμάτων (ανταλλακτήρια που προσφέρουν παράγωγα)

Το κυνήγι των εντολών αποτελεί μια ιδιαίτερα συνηθισμένη πρακτική σε αγορές όπου παρατηρείται υψηλή μόχλευση του επενδυτικού κεφαλαίου..

Τι είναι το Institutional stop-hunting;

Το φαινόμενο ‘Institutional stop-hunting’ αναφέρεται στο κυνήγι των μοχλευμένων θέσεων των μικροεπενδυτών από κάποιους ενδιάμεσους φορείς. Οι ενδιάμεσοι αυτοί αποτελούνται για παράδειγμα από κάποια ανταλλακτήρια που χρησιμοποιούν dealing-desk για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.

Τι είναι το Bitcoin Halving

Το Bitcoin Halving και οι επιπτώσεις του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων

Το δίκτυο του Bitcoin είναι σχεδιασμένο να επαληθεύει κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στην αλυσίδα του, μέσω μιας μεθόδου που ονομάζεται εξόρυξη (mining). Η μέθοδος αυτή της επαλήθευσης όλων των συναλλαγών αποτελεί μια αποκεντρωμένη διαδικασία, με τους εξορύκτες (miners) να λαμβάνουν νομίσματα Bitcoin ως ανταμοιβή για τις προσπάθειές τους.

Συσκευή Bitcoin Mining

Κάθε τέσσερα χρόνια όμως η ανταμοιβή εξόρυξης μειώνεται στο μισό. Το φαινόμενο αυτό μείωσης των ανταμοιβών ονομάζεται ‘halving’, και πρακτικά σημαίνει ότι κάθε τέσσερα χρόνια ο πληθωρισμός του Bitcoin μειώνεται στο μισό. Σημειώνεται ότι το ‘halving’ δεν είναι προγραμματισμένο να συμβαίνει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά είναι προγραμματισμένο να συμβαίνει μετά από έναν συγκεκριμένο αριθμό ‘μπλοκ’. Έτσι λοιπόν, το ‘halving’ συμβαίνει κάθε 210.000 ‘μπλοκ’ ή αλλιώς κάθε περίπου τέσσερα χρόνια.

Τι είναι η Κεφαλαιοποίηση και το Free Float

Χρηματιστηριακή Αξία ή Κεφαλαιοποίηση

  • Μετάφραση στα Αγγλικά: Market Capitalization ή Market Cap ή Market Value 

Η χρηματιστηριακή αξία μια εταιρείας (ή αλλιώς κεφαλαιοποίηση) υπολογίζεται ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού των μετοχών μιας εταιρείας επί την τρέχουσα χρηματιστηριακή της τιμή. Αντιπροσωπεύει δηλαδή το συνολικό τίμημα που θα πλήρωνε κάποιος αν αγόραζε το σύνολο των μετοχών μιας εταιρείας στην τρέχουσα τιμή.

Η χρηματιστηριακή αξία μια εταιρείας (ή αλλιώς κεφαλοποίηση) υπολογίζεται ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού των μετοχών μιας εταιρείας επί της τρέχουσας χρηματιστηριακής της τιμής...

Free Float ή αλλιώς Ελεύθερη Διασπορά

Το Free Float ή αλλιώς ελεύθερη διασπορά αντιπροσωπεύει το τμήμα των μετοχών μιας εταιρείας που βρίσκονται στα χέρια των μικροεπενδυτών. Οι μετοχές σε ελεύθερη διασπορά βρίσκονται σε αντίθεση με τις μετοχές που κατέχονται από τους μεγαλομετόχους.

  • Σε διάφορες χρηματιστηριακές αγορές του πλανήτη το υψηλό Free Float είναι μέσα στις προϋποθέσεις εισαγωγής νέων εταιριών