Συσχετισμοί Τιμών Μεταξύ Διαφορετικών Αγορών (Cross-Market Correlations)

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ενοποίηση των αγορών σ’ έναν κοινό χώρο επενδυτικών ευκαιριών είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από την εμφάνιση ισχυρών συσχετισμών (correlations) μεταξύ διαφορετικών στοιχείων ενεργητικού, όπως αυτές που παρακολουθούμε τα τελευταία 30 χρόνια.

Forex Trading και Συσχετισμοί Τιμών στις Παγκόσμιες Αγορές (Cross-Asset Correlations)

Ορισμός της Συσχέτισης Τιμών στα Χρηματοοϊκονομικά

Η συσχέτιση δύο αξιών στα χρηματοοϊκονομικά είναι ένα στατιστικό μέτρο που υπολογίζει τον βαθμό κατά τον οποίο οι τιμές των δύο αξιών αυτών συσχετίζονται ιστορικά μεταξύ τους. Αυτός ο συσχετισμός τιμών αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και όχι αόριστα.

Οι συσχετίσεις τιμών εκφράζονται σε κλίμακα από -1.0 έως +1.0 ως εξής:

+1.0, δύο περιουσιακά στοιχεία κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, 100% όλων των φορών

+0.0, δύο περιουσιακά στοιχεία κινούνται σε τυχαίες κατευθύνσεις

-1.0, δύο περιουσιακά στοιχεία κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, 100% όλων των φορών

Για παράδειγμα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Ευρώ έναντι Δολαρίου ΗΠΑ (EURUSD) και Αγγλικής Λίρας έναντι Δολαρίου ΗΠΑ (GBPUSD) έχουν θετική συσχέτιση μεταξύ +0.8 και +0.9. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πιθανότητα 85% τα δύο ζεύγη να πραγματοποιούν διακυμάνσεις στην ίδια κατεύθυνση. Αν αφαιρούσαμε τις ώρες των συναλλαγών που προκύπτουν σημαντικές ειδήσεις για το Ευρώ και την Αγγλική Λίρα, αυτή η συσχέτιση ίσως να ήταν ακόμη πιο ισχυρή.

 

Η Επίδραση της Αβεβαιότητας και της Μακροοικονομικής Αστάθειας

Σε περιόδους αβεβαιότητας ενισχύεται το φαινόμενο της συσχέτισης διαφορετικών στοιχείων ενεργητικού

Όταν οι μακροοικονομικές προοπτικές αλλάζουν δραματικά, οι αγορές τείνουν να προσαρμόζουν γρήγορα τους συνδυασμούς κινδύνου/απόδοσης επιδιώκοντας μια νέα ισορροπία. Τότε, αυξημένοι συσχετισμοί εμφανίζονται μεταξύ στοιχείων ενεργητικού όπως νομισματικών ισοτιμιών, χρυσού, τιμών ενέργειας, ομόλογα, και μετοχών.

Ας προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε αυτό το φαινόμενο. Σε περιόδους μακροοικονομικής αβεβαιότητας, οι επενδυτές τείνουν να βλέπουν τις μετοχές, τα εταιρικά ομόλογα, τα περισσότερα εμπορεύματα, και την ενέργεια ως πηγές ανεπιθύμητου κινδύνου χαρτοφυλακίου. Ως εκ τούτου, πωλούν ταυτόχρονα όλες αυτές τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, η τιμή αυτών των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων τείνει να κινείται συντονισμένα στην ίδια κατεύθυνση. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί μια αυξημένη σχέση μεταξύ της μακροοικονομικής αβεβαιότητας, της μεταβλητότητας και των συσχετισμών μεταξύ διαφορετικών αγορών. Στο γράφημα που ακολουθεί από τη JP Morgan, μπορούμε να διακρίνουμε πώς η αυξημένη μεταβλητότητα έχει ως αποτέλεσμα υψηλούς συσχετισμούς μεταξύ διαφορετικών αγορών.

Διάγραμμα: Η συσχέτιση μεταξύ των Διακυμάνσεων Μεταβλητότητας, Alpha, και των Διασταυρούμενων Αγορών

Η συσχέτιση μεταξύ των Διακυμάνσεων Μεταβλητότητας, Alpha, και των Διασταυρούμενων Αγορών..

Αυτά είναι μερικά χρήσιμα συμπεράσματα:

□ Περισσότερη Μεταβλητότητα (↑) → Περισσότερη Συσχέτιση (↑)

□ Λιγότερο Μεταβλητότητα (↓) → Λιγότερη Συσχέτιση (↓)

□ Περισσότερο ALPHA (↑) → Λιγότερη Συσχέτιση (↓)

□ Λιγότερο ALPHA (↓) → Περισσότερη Συσχέτιση (↑)

Ορισμός Alpha

Το Alpha είναι ένα στατιστικό μέτρο που υπολογίζει την απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου σε σύγκριση με τον Δείκτη της Αγοράς. Εάν το Alpha είναι +5%, αυτό σημαίνει ότι η απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν κατά 5% καλύτερη από την αγορά.

 

 

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΟΡΩΝ

 

(α) Συσχετισμοί στην Αγορά Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Forex)

Καθώς τα νομίσματα της αγοράς συναλλάγματος αναφέρονται ως ζεύγη (pairs), δεν υπάρχει κάποιο ζεύγος εντελώς ανεξάρτητο από όλα τα υπόλοιπα. Συνεπώς, εντοπίζονται πολλοί και σημαντικοί συσχετισμοί μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι συσχετισμοί μεταξύ των ισοτιμιών μπορούν να μετρηθούν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αλλά οι πιο μακροπρόθεσμοι συσχετισμοί (6 μήνες ή περισσότερο) είναι και οι πιο αξιόπιστοι.

Η γνώση των βασικών συσχετισμών μεταξύ των ζευγών Forex είναι χρήσιμη επειδή:

  • Μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη έκθεση σε κίνδυνο (correlation risk)
  • Οι συσχετισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιβεβαίωση (confirmation) οποιουδήποτε σήματος (trading signal)
  • Η παρακολούθηση των συσχετισμένων της αγοράς συναλλάγματος είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό του βέλτιστου σημείου αγοράς και πώλησης

Ομαδοποίηση των Συσχετισμών της Αγοράς Συναλλάγματος

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν ορισμένες ομάδες νομισμάτων που τείνουν να εμπορεύονται στην ίδια κατεύθυνση.

Μια πολύ ισχυρή ομάδα αποτελούν τα ζεύγη:

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD και NZDUSD

Στο παρακάτω διάγραμμα (πηγή: Yahoo Finance) μπορούμε να δούμε γραφικά τη συσχέτιση αυτών των 4 ζευγών κατά την περίοδο 2008-2020. Αν και τo NZDUSD διαφοροποιείται κάπως έναντι των υπολοίπων, υπάρχει μια σαφής συσχέτιση στην κατεύθυνση των τάσεων όλων των ζευγών.

Διάγραμμα: Συσχετισμός 2010-2020 των EURUSD, GBPUSD, AUDUSD και NZDUSD

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD και NZDUSD Συσχετισμός 2010-2020

Μια απλή εξήγηση στο φαινόμενο αυτό είναι ότι το Δολάριο ΗΠΑ είναι το κυρίαρχο παγκόσμιο νόμισμα ενάντια στο όποιο διαπραγματεύονται όλα τα υπόλοιπα νομίσματα. Το ίδιο αυτό το γεγονός δημιουργεί μια γενική τάση στην αγορά, η οποία είτε ευνοεί το Δολάριο ΗΠΑ και όλα τα παραπάνω ζευγάρια κινούνται με καθοδική πορεία, είτε είναι ενάντια του Δολαρίου και όλα τα παραπάνω ζευγάρια κινούνται ανοδικά. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σημασία του δολαρίου ΗΠΑ στην αγορά συναλλάγματος, όπου και συμμετέχει με το εντυπωσιακό ποσοστό του 87% σε κάθε συναλλαγή.

Πίνακας: Τα πιο εμπορικά νομίσματα βάσει της συμμετοχής τους στον ημερήσιο τζίρο της αγοράς Forex (Πηγή: Wikipedia)

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1.

ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ

USD

87.0%

2.

ΕΥΡΩ

EUR

33.4%

3.

ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΓΙΕΝ

JPY

23.0%

4.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΙΡΑ

GBP

11.8%

 

Οι Συσχετισμοί Λειτουργούν Δυναμικά Μέσα στον Χρόνο

Ορισμένες συσχετίσεις μεταξύ των ζευγών Forex έχουν ιστορικό χαρακτήρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ιστορικά σταθερές. Αντίθετα, οι νέες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες ενδέχεται να αλλάξουν τη συσχέτιση μεταξύ δύο συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό όσον αφορά τα νομίσματα χωρών που εξάγουν εμπορεύματα (commodity currencies). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν κυρίως τα AUD, CAD και NZD, τα οποία και δείχνουν εξαιρετική ευαισθησία στις μεταβολές των τιμών συγκεκριμένων εμπορευμάτων (π.χ. χρυσός ή πετρέλαιο). Επιπλέον, απότομες αλλαγές στο επίπεδο των επιτοκίων (νομισματική πολιτική) μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τους συσχετισμούς δύο συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 

Ιστορικοί Συσχετισμοί μεταξύ των Σημαντικότερων Ισοτιμιών (Forex Majors)

Αυτοί είναι μερικοί ισχυροί ιστορικοί συσχετισμοί μεταξύ των σημαντικότερων ισοτιμιών της αγοράς συναλλάγματος ή αλλιώς των Forex Majors:

EURUSD & GBPUSD

Το EURUSD έχει υψηλό θετικό συσχετισμό με το ζεύγος GBPUSD και αρνητικό συσχετισμό με τα ζεύγη USDCHF και USDJPY

USDJPY

Το USDJPY συσχετίζεται αρνητικά με τα ζεύγη EURUSD και GBPUSD. Αλλά υπάρχει και μια άλλη μορφή συσχέτισης όσον αφορά το ζεύγος USDJPY, αυτή με τον Δείκτη Dow Jones. Καθώς τα ιαπωνικά επιτόκια είναι παραδοσιακά πολύ χαμηλά, οι Αμερικανοί επενδυτές τείνουν να δανείζονται σε Ιαπωνικό Γιεν (JPY) για να αγοράσουν μετοχές των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, το USDJPY θεωρείται ότι συσχετίζεται θετικά με το συναίσθημα των Αμερικανών επενδυτών και τον Δείκτη Dow Jones.

USDCAD

Το USDCAD είναι πολύ ευαίσθητο στις μεταβολές των τιμών του πετρελαίου, καθώς η καναδέζικη οικονομία στηρίζεται στην εξαγωγή πετρελαίου. Επιπλέον, το USDCAD έχει εξαιρετικά αρνητικό συσχετισμό με τα ζεύγη AUDUSD και NZDUSD και λιγότερο με τα ζεύγη EURUSD και GBPUSD

AUDUSD

Το AUDUSD συσχετίζεται και θετικά με τα ζεύγη EURUSD, GBPUSD, και NZDUSD. Οι οικονομίες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας είναι πολύ ευαίσθητες στις μεταβολές των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και, ως εκ τούτου, συσχετίζονται αρνητικά με το USDCAD. Σημειώνεται ότι η Αυστραλία είναι μια από τις κορυφαίες χώρες σε εξαγωγή χρυσού παγκοσμίως.

 

(β) Συσχετισμοί Μεταξύ Διαφορετικών Αγορών (Cross-Asset Correlations)

Αναφέρονται σε συσχετισμούς τιμών μεταξύ δύο εντελώς διαφορετικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Αυτοί είναι οι πιο κρίσιμοι συσχετισμοί:

(1) Ισοτιμίες Forex & Μετοχές

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων ισοτιμιών Forex και των μετοχών. Ο ισχυρότερος συσχετισμός Forex/Equity υπάρχει μεταξύ του ζεύγους USJPY και του Dow Jones, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Όταν η διάθεση για την αγορά Αμερικάνικων μετοχών αυξάνεται τότε οι επενδυτές δανείζονται χρήματα σε Γιεν Ιαπωνίας για να αγοράσουν μετοχές. Ο λόγος είναι απλός, το Γιεν προσφέρει ιστορικά τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού στην αγορά συναλλάγματος. Οι επενδυτές δανείζονται σε Γιεν και μετά τα μετατρέπουν σε Δολάρια ΗΠΑ για να αγοράσουν μετοχές. Αυτή η συσχέτιση ενισχύεται από τη διαπραγμάτευση τύπου Carry Trading, όπως οι επενδυτές τοποθετούνται βάσει της διαφοράς επιτοκίων μεταξύ δύο ισοτιμιών. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν αυξάνεται η ζήτηση και οι τιμές των μετοχών το Δολάριο ΗΠΑ έναντι του Γιεν Ιαπωνίας (USJPY) να ανατιμάται επίσης.

Οι Χρηματιστηριακοί Δείκτες συσχετίζονται θετικά με το USDJPY

(2) Μετοχές & Άλλες Αγορές

Οι χρηματιστηριακές αγορές συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με όλες σχεδόν τις μεγάλες χρηματοπιστωτικές αγορές. Υπάρχει υψηλή συσχέτιση με τα κρατικά ομόλογα, τα πιστωτικά προϊόντα, αλλά και με αρκετά ζεύγη Forex (USDJPY, USDCHF κ.λπ.). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι αγορές λειτουργούν στις μέρες μας ως ένας κοινός χώρος επενδυτικών ευκαιριών προσφέροντας διαφορετικούς συνδυασμούς Κινδύνου/Απόδοσης.

Όπως επισημάνθηκε επίσης στην αρχή, η μεταβλητότητα των μακροοικονομικών μεγεθών μπορεί να αποτελέσει τη βασική κινητήρια δύναμη των συσχετισμών μεταξύ διαφορετικών αγορών. Πάρτε για παράδειγμα μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές φοβούνται την προοπτική μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Θα πουλήσουν μετοχές αλλά συγχρόνως θα πουλήσουν εταιρικά ομόλογα και θα υποχωρήσει η τιμή στο αργό πετρέλαιο καθώς η ζήτηση για την ενέργεια θα αναμένεται να μειωθεί, ως συνέπεια της προβλεπόμενης οικονομικής ύφεσης.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, όταν ξένοι επενδυτές αγοράζουν επιθετικά περιουσιακά στοιχεία μιας μικρής χώρας, όπως μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια, το εγχώριο νόμισμα θα ανατιμηθεί ως αποτέλεσμα των αυξημένων εισροών κεφαλαίων.

(3) Επιτόκια & Ελβετικό Φράγκο

Το επίπεδο των επιτοκίων είναι ο πυρήνας οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης όσο αφορά τα νομίσματα, τις μετοχές, τα ομόλογα κ.λπ. Κάθε τροποποίηση του επιπέδου των επιτοκίων μπορεί να μεταβάλει δραματικά τους συνδυασμούς Κινδύνου/Απόδοσης όλων των εμπλεκομένων περιουσιακών στοιχείων.

Κατά τη διάρκεια περιόδων χρηματοπιστωτικών αναταραχών, οι επενδυτές προσβλέπουν στη μείωση του κινδύνου και επομένως τείνουν να πωλούν μετοχές προκειμένου να αγοράσουν κρατικά ομόλογα. Φυσικά, το ασφαλέστερο καταφύγιο σε αυτή την περίπτωση είναι το Ελβετικό Φράγκο. Συνεπώς, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ελβετικού Φράγκου (USDCHF) και της απόδοσης των ομολόγων των ΗΠΑ.

Το USDCHF συνδέεται αντιστρόφως με τις τιμές των ομολόγων των ΗΠΑ

(4) Εμπορεύματα & Ισοτιμίες Forex

Η οριζόντια εφαρμογή τεχνικών διαφοροποίησης του κινδύνου των επενδυτικών χαρτοφυλακίων (portfolio diversification) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών κατέληξε σε μια σημαντική επενδυτική τάση για κατοχή εμπορευμάτων. Η τοποθέτηση στην αγορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται μέσω της απόκτησης σύνθετων προϊόντων (π.χ. ETFs) αλλά και με τη χρήση παραγώγων (κυρίως futures). Τα βασικά εμπορεύματα συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα νομίσματα και τις μετοχές. Η εγχώρια ισοτιμία χωρών με σημαντικές εξαγωγές σε εμπορεύματα (χρυσός, πετρέλαιο κ.λπ.) επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις των τιμών των εμπορευμάτων αυτών. Για παράδειγμα, το Αυστραλιανό Δολάριο είναι πολύ συσχετισμένο με το χρυσό. Το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Ζηλανδία, αλλά με άλλα εμπορεύματα εκτός του χρυσού.

Το AUDUSD είχε ιστορικό Συσχετισμό 80% με την τιμή χρυσού

Επιπλέον, πολλά νομίσματα συσχετίζονται με το αργό πετρέλαιο, για παράδειγμα, το Καναδέζικο Δολάριο, η Νορβηγική Κορώνα, και το Ρωσικό Ρούβλι.

Η ισοτιμία CADUSD και η τιμή του πετρελαίου εμφανίζουν 0.75-0.80 θετική συσχέτιση

Η ισοτιμία CADJPY και η τιμή του πετρελαίου εμφανίζουν 0.80 θετική συσχέτιση

Πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008, οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων συσχετίζονταν αρνητικά με τις μετοχές και τα κρατικά ομόλογα, ενώ ήταν και μεταξύ τους ασθενώς συσχετισμένες. Μετά το 2008, η συσχέτιση μεταξύ βασικών εμπορευμάτων και μετοχικών τίτλων έγινε θετική. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τον συσχετισμό μεταξύ του πετρελαίου και των μετοχών.

Τέλος, οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων, σε γενικές γραμμές, συσχετίζονται αρνητικά με το Δολάριο ΗΠΑ. Ο λόγος είναι προφανής καθώς τα εμπορεύματα τιμολογούνται σε Δολάρια ΗΠΑ.

(5) Πιστωτικά Προϊόντα & Μετοχές

Τα πιστωτικά προϊόντα και οι μετοχές συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό (80%) μεταξύ τους. Αυτή η συσχέτιση βασίζεται κυρίως στα εξής:

(i) Αρμπιτράζ στην κεφαλαιακή δομή διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων (capital structure arbitrage)

(ii) Τεχνικές αντιστάθμισης πιστωτικών κινδύνων (hedging) με τη χρήση μετοχικών τίτλων

 

Τεχνικές Διασταυρούμενων Στοιχείων Ενεργητικού (Straddle)

Οι συσχετισμοί μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργητικού (cross-asset) μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έξυπνων συναλλαγών χρησιμοποιώντας τεχνικές Straddle, μετά φυσικά από μια λεπτομερή μελέτη συσχέτισης. Αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός μιας στρατηγικής Straddle:

(1) Ένας επενδυτής εντοπίζει μια σημαντική απόκλιση των τιμών μεταξύ δύο πολύ συσχετιζόμενων περιουσιακών στοιχείων,

(2) Πωλεί το στοιχείο που εμπορεύεται στατιστικά υψηλότερο, και ταυτόχρονα, αγοράζει το στοιχείο που εμπορεύεται στατιστικά χαμηλότερα (ισοδύναμη θέση).

Αυτή η τεχνική είναι πιο αποτελεσματική όταν (α) υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ των δύο συσχετιζόμενων περιουσιακών στοιχείων και όταν (β) ο συσχετισμός μεταξύ στοιχείων ενεργητικού είναι πάνω από 0.75.

Αυτές είναι μερικές ενδιαφέρουσες αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ αγορών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μια στρατηγικής straddle:

□ Πετρέλαιο έναντι JPY/CAD

□ Πετρέλαιο έναντι USD/CAD

□ Χρυσός έναντι USDX (Δείκτης Δολάριο ΗΠΑ)

□ Χρυσός έναντι USD/AUD (αντίστροφο AUD/USD)

□ Τιμές Χρεογράφων των ΗΠΑ έναντι του USD/CHF

□ S&P500 έναντι 30ετούς ομολογιακού δανείου

 

 

Ορισμένα Χρήσιμα Συμπεράσματα Σχετικά με Αυτή την Ανάλυση για τους Forex Traders

Αυτά είναι κάποια χρήσιμα συμπεράσματα όσον αναφορά τις συσχετίσεις των ισοτιμιών Forex:

  1. Αποφύγετε να ανοίγετε σημαντικές θέσεις στην ίδια πλευρά δύο συσχετισμένων ζευγών Forex (π.χ. EURUSD και GBPUSD) γιατί αυτό θα αυξήσει σημαντικά την έκθεση σας στον κίνδυνο της αγοράς (market risk)
  2. Αποφύγετε το άνοιγμα αντίθετων θέσεων σε απόλυτα συσχετισμένα ζεύγη Forex. Δύο αντίθετες θέσεις σε δύο συσχετισμένα ζεύγη πρακτικά σημαίνει ότι η μια θέση «ακυρώνει» την άλλη και άρα θα καταλήξετε να πληρώσετε δύο χρεώσεις (spread) χωρίς αποτέλεσμα
  3. Χρησιμοποιήστε συσχετισμούς μεταξύ ζευγών ως εργαλείο για την επιβεβαίωση σημάτων Τεχνικής Ανάλυσης. Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές εντός της ημέρας (intraday), ανοίγετε πάντα δίπλα-δίπλα, τα διαγράμματα των συσχετισμένων ζευγών. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές στο GBPUSD παίρνετε συμβουλές από την τρέχουσα δυναμική των EURUSD και EURGBP
  4. Χρησιμοποιήστε τους συσχετισμούς μεταξύ των ζευγών Forex για να επιβεβαιώσετε τα βέλτιστα επίπεδα εισόδου και εξόδου στις συναλλαγές σας
  5. Δώστε σημασία στους συσχετισμούς μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργητικού (cross-asset correlations). Μπορούν να προσδώσουν σημαντικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα να επιβεβαιώσουν μια αναστροφή της τάσης στην αγορά συναλλάγματος.
  6. Εάν πρόκειται να τρέξετε μια αυτοματοποιημένη στρατηγική (automated-trading strategy) σε ένα συγκεκριμένο ζεύγος, μπορείτε να εφαρμόσετε ιστορικό έλεγχο (strategy-backtesting) σε όλα τα συσχετισμένα ζεύγη προκειμένου να επιβεβαιώσετε τα αποτελέσματα.

Τέλος, με πηγή το συνεργατικό TradingCenter.org, παρουσιάζεται ο ιστορικός συσχετισμός μεταξύ των σημαντικότερων συναλλαγματικών ισοτιμιών για την περίοδο 2010-2018.

Πίνακας: Ιστορικός συσχετισμός των σημαντικότερων συναλλαγματικών ισοτιμιών (2010-2018)

Ιστορικός συσχετισμός των σημαντικότερων συναλλαγματικών ισοτιμιών (2010-2018)

(Πηγή το συνεργατικό TradingCenter.org)

 

Συσχετισμοί Τιμών στις Παγκόσμιες Αγορές (Cross-Market Correlations)

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Για το FxStreet.gr

Ιανουάριος 2020