Βασικοί Όροι του Forex Trading

Ορολογία του Forex Trading

A

ADX (Average Directional Index)

Ο ADX είναι ένας δείκτης τεχνική ανάλυσης για την μέτρηση της δύναμης μιας τάσης.

Appreciation

Σημαίνει την υπερτίμηση ενός νομίσματος. Ένα νόμισμα υπερτιμάται όταν κερδίζει αξία έναντι ενός άλλου νομίσματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε φορολογικές ή νομισματικές εξελίξεις ή απλά λόγω της ψυχολογίας της αγοράς.

■ Μια νομισματική πολιτική με στόχο την υπερτίμηση του εγχώριου νομίσματος ονομάζεται "Πολιτική Σκληρού Νομίσματος"

■ Η αντίθετη κατάσταση της υπερτίμησης ενός νομίσματος ονομάζεται υποτίμηση

Arbitrage

Είναι μια άκρως βραχυπρόθεσμη τακτική συναλλαγών που έχει ως στόχο την εκμετάλλευση ανωμαλιών μιας αξίας όταν αυτή διαπραγματεύεται σε παραπάνω από μια αγορές. Αυτό πρακτικά σημαίνει την αγορά ενός asset σε μια συγκεκριμένη αγορά και την ταυτόχρονη πώληση του ίδιου asset σε μια άλλη αγορά.

Ask and Bid Prices

Το Ask Price αναφέρεται στην πιο κοντινή τιμή που μπορείτε να αγοράσετε ένα χρηματοοικονομικό προϊόν και το Bid στην πιο κοντινή τιμή που μπορείτε να το πουλήσετε.

■ Παράδειγμα: Πώληση στο 80.00 (bid) και Αγορά στο 80.02 (ask)

Aussie

Το Aussie είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείται για το Δολάριο Αυστραλίας (AUD).

 


B

Bank of Canada (BOC)

Η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά υπεύθυνη για την καναδική νομισματική πολιτική.

Bank of Canada

Bank of England (BOE)

Η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου.

Bank of England

Bank of Japan (BOJ)

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας υπεύθυνη για την ιαπωνική νομισματική πολιτική.

Bank of Japan

Balance of Trade (Εμπορικό ισοζύγιο)

Το Εμπορικό ισοζύγιο μετράει τη διαφορά μεταξύ της αξίας των εισαγωγών και των εξαγωγών μιας χώρας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως μετριέται μηνιαία ή ετήσια). Όταν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό τότε υπάρχει εμπορικό έλλειμμα και όταν είναι θετικό τότε επιτυγχάνεται. εμπορικό πλεόνασμα.

Bar Chart

Το Διάγραμμα Μπαρ είναι ένα πολύ δημοφιλές είδος διαγράμματος, όπου οι τιμές παρουσιάζονται ως μπάρες.

Base Currency (Τιμή Βάσης)

Σε ένα ζεύγος νομισμάτων, το νόμισμα βάσης αντιστοιχεί στο πρώτο απόσπασμα. Για παράδειγμα στο EURUSD το νόμισμα βάσης είναι το Euro.

Bear Market ή Bearish Market

Είναι μια αγορά που βρίσκεται σε πτωτική τάση

Beige Book

Το Beige Book είναι μια συλλογή πληροφοριών της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) που αποτελείται από εκθέσεις που περιέχουν σημαντικές αναφορές σχετικά με την οικονομία των ΗΠΑ.

Breakout (Τιμής)

Αποτελεί τεχνικό όρο και περιγράφει την κίνηση μιας τιμής πάνω από ένα επίπεδο τιμών αντίστασης ή κάτω από ένα επίπεδο τιμών στήριξης. Όταν ένα Breakout εμφανίζεται συνήθως οι επενδυτές αντιδρούν νευρικά και το αποτέλεσμα είναι υψηλή μεταβλητότητα και υψηλή ρευστότητα.

Broker (Μεσίτης)

Ένας Forex μεσίτης είναι μια εταιρεία που λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ επενδυτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ένας μεσίτης μπορεί να εκτελέσει εντολές αγοράς και πώλησης για λογαριασμό των πελατών του με αντάλλαγμα μια προκαθορισμένη προμήθεια.

» Σύγκριση Forex Brokers

Bull Market ή Bullish Market

Μια αγορά που βρίσκεται σε ανοδική τάση.

Bundesbank

Είναι η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας. Δεδομένου ότι η Γερμανία είναι μέλος της ευρωζώνης, η Bundesbank συντονίζεται με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Bundesbank


C

Cable

Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείται για τη βρετανική λίρα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (GBP/USD).

Candlestick Chart

Ένα διάγραμμα τεχνικής ανάλυσης, όπου οι τιμές αναφέρονται με τη χρήση «Ιαπωνικών Κεριών». Πολύ χρήσιμο για τους επενδυτές της αγοράς συναλλάγματος.

Carry Trade

Το carry trade σημαίνει διατήρηση μιας θέσης για μια μακρά περίοδο, κερδίζοντας από τη διαφορά επιτοκίου μεταξύ δύο νομισμάτων.

Cash Flow (Κατάσταση Ταμειακών Ροών)

Είναι η διαφορά μεταξύ των ταμειακών εισροών και εκροών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.

CCI (Commodity Channel Index)

Ο CCI είναι ένας κυκλικός τεχνικός δείκτης που προσδιορίζει πότε μια αγορά είναι υπερβολικά αγορασμένη και πότε υπερβολικά πουλημένη.

Central Banks (Κεντρικές Τράπεζες)

Οι Κεντρικές Τράπεζες είναι εξουσιοδοτημένα ιδρύματα με αποστολή να ρυθμίσουν και να ελέγξουν το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Επιπλέον, οι κεντρικές τράπεζες είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής νομισματικής πολιτικής.

CFD (Contract for Difference)

Αποτελεί ένα δημοφιλές εργαλείο επένδυσης. Ένας επενδυτής κερδίζει ή χάνει χρήματα βάσει της διαφοράς της τιμής (Difference) ενός οποιουδήποτε προϊόντος. Ενός διαπραγματεύσιμου δηλαδή χρηματοοικονομικού προϊόντος που μπορεί να είναι Μετοχή, Δείκτης, Εμπόρευμα ή Ισοτιμία Forex.

Commissions

Οι προμήθειες συναλλαγών που χρεώνονται από μεσίτες Forex, προκειμένου να προσφέρουν τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες τους. Μερικοί μεσίτες δεν χρεώνουν προμήθειες και κερδίζουν μόνο από την διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς και ζήτησης (spread).

Counter Currency

Είναι το δεύτερο νόμισμα μιας ισοτιμίας Forex. Για παράδειγμα στο EURUSD είναι το USD.

CPI

Σημαίνει δείκτης τιμών καταναλωτή. Ο CPI αποτελεί μια στατιστική μέτρηση του πληθωρισμού μιας οικονομίας και βασίζεται στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών της οικονομίας αυτής σε μια συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς.

Currency Option

Αποτελεί ένα είδος παραγώγου Forex. Στην ουσία είναι μια σύμβαση που έχει ως υποκείμενο στοιχείο της, ένα ζεύγος νομισμάτων Forex (για παράδειγμα, GBPUSD). Σε γενικές γραμμές ένα συμβόλαιο Option παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει ένα νόμισμα για ένα άλλο σε μια συμφωνημένη τιμή και μέσα σε μια συμφωνημένη χρονική περίοδο.

H αποτίμηση ενός συμβολαίου Option βασίζεται σε 3 κύριους παράγοντες:

(i) Intrinsic Value ή αλλιώς εσωτερική αξία

Η διαφορά της τρέχουσας ισοτιμίας και της προσυμφωνημένης συναλλαγματικής ισοτιμίας.

(ii) Time to Maturity ή αλλιώς χρόνος λήξης

Περισσότερος χρόνος μέχρι την λήξη του προσθέτει αξία σ’ ένα συμβόλαιο Option.

(iii) Volatility ή αλλιώς μεταβλητότητα

Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα του υποκείμενου asset τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία του δικαιώματος προαίρεσης.

Currency Pair

Ένα ζεύγος νομισμάτων αποτελείται από δύο νομίσματα. Σε κάθε ζεύγος νομισμάτων το πρώτο νόμισμα ονομάζεται το βασικό νόμισμα και το δεύτερο νόμισμα ονομάζεται νόμισμα ανφοράς.

Currency Rate

Μια ισοτιμία υποδεικνύει πόσες μονάδες ενός νομίσματος χρειάζεστε να πουλήσετε για να αγοράσετε μια μονάδα ενός άλλου νομίσματος.

Currency Symbol

Ένα σύμβολο νομίσματος (π.χ. USD, NZD) είναι η συντομογραφία ενός συγκεκριμένου νομίσματος.


 

 

D

Day Order

Μια εντολή αγοράς ή πώλησης ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος που θα παραμείνει ενεργό μέχρι το τέλος της ημέρας.

Double Top / Double Bottom Formation

Η Διπλή Κορυφή είναι ένα μοτίβο τεχνικής ανάλυσης το οποίο παρουσιάζεται όταν η τιμή ενός asset φτάσει δύο φορές σε ένα ορισμένο επίπεδο τιμών και στη συνέχεια αντιστρέφει την τάση του. Υπάρχει επίσης η τριπλή κορυφή.


E

Economic Indicator (οικονομικός δείκτης)

Ένας οικονομικός δείκτης είναι ένας βασικός δείκτης που περιγράφει σημαντικές τάσεις σε μια οικονομία (ΑΕΠ, ανεργία, πληθωρισμός κλπ).

ECN Broker

Ένας μεσίτης Forex που είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες του άμεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό δίκτυο των Τραπεζών (ECN). Οι μεσίτες ECN συνήθως προσφέρουν τους καλύτερους όρους στις συναλλαγές συναλλάγματος (χαμηλά spreads και όχι χειραγώγηση των τιμών).

Efficient Market Theory (Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς)

Πρόκειται για μια θεωρία της αγοράς η οποία υποθέτει ότι όλες οι σημαντικές οικονομικές και άλλες μεταβλητές έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τρέχουσες τιμές.

European Central Bank (ECB)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξουσιοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρύθμιση του Τραπεζικού Συστήματος της Ευρωζώνης αλλά και την εφαρμογή νομισματικής πολιτικής.

European Central Bank

Exchange Rate (συναλλαγματική ισοτιμία)

Στο Forex μια συναλλαγματική ισοτιμία είναι η τιμή που ένα νόμισμα μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί για κάποιον άλλο.

Expert Advisor (Forex Robots)

Αποτελεί ένα κομμάτι λογισμικού (script) που συνδέεται σε μια πλατφόρμα συναλλαγών και έχει σχεδιαστεί για να ανοίγει και να κλείνει θέσεις αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη έλεγχο. Ακολουθούν μερικά διάσημα Forex Robots:

Περισσότερα: » Εισαγωγή στα Αυτοματοποιημένα Συστήματα (Auto-Trading)


F

Fed

FED ή Federal Reserve Bank είναι η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

FED website

Fibonacci Retracement

Αποτελεί ένα δημοφιλές εργαλείο τεχνικής ανάλυσης για συναλλαγές σε Ισοτιμίες Forex, Μετοχές, Δείκτες κλπ. Έχει την δυνατότητα να υποδεικνύει στους επενδυτές τα κρίσιμα επίπεδα για την αλλαγή ή την συνέχιση μιας τάσης. Αυτά τα επίπεδα υπολογίζεται ως το 23,6%, 32,8%, 50,0% και 61,8% της τρέχουσας σειράς τάσης.

Fibonacci Levels: 23.6% | 32.8% | 50.0% | 61.8%

Περισσότερα: » Αριθμοί και Εργαλεία Fibonacci

Flat Market

Μια επίπεδη αγορά είναι μια αγορά χωρίς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η εμφάνιση μιας επίπεδης αγοράς είναι σύνηθες φαινόμενο σε περιόδους που η συναλλακτική δραστηριότητα ελαχιστοποιείται (για παράδειγμα, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο).

Forex

Το Forex σημαίνει FOReign EXchange και είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος όπου τα σημαντικότερα νομίσματα του κόσμου διαπραγματεύονται το ένα ενάντια στο άλλο. Κεντρικές τράπεζες, εμπορικές τράπεζες, μεγάλες και μικρές εταιρείες, θεσμικοί επενδυτές, μεμονωμένοι επιχειρηματίες και απλοί τουρίστες είναι μόνο μερικοί από αυτούς που παίρνουν μέρος στην αγορά Forex.

Fundamental Analysis (Θεμελιώδης Ανάλυση)

Η Θεμελιώδης Ανάλυση αναφέρεται στην οικονομική ανάλυση που βασίζεται μόνο στα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς. Η θεμελιώδης ανάλυση περιλαμβάνει οικονομικούς παράγοντες όπως είναι η αλλαγή του πληθωρισμού, το ΑΕΠ, η ανεργία, τα επιτόκια κτλ.

Περισσότερα: » Θεμελιώδης Ανάλυση


G

G8

Το G8 είναι μια ομάδα που αποτελείται από τα 8 πιο αναπτυγμένα κράτη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Ρωσία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τον Καναδά.

GDP (ΑΕΠ)

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μετρά τη συνολική αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται από μια οικονομία κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό μέγεθος για την αγορά Forex.

Greenback

Είναι η αργκό ονομασία για το δολάριο των ΗΠΑ.


H

Hard-currency policy (Πολιτική σκληρού νομίσματος)

Μια νομισματική πολιτική που επιβάλλονται από τις Κεντρικές Τράπεζες με στόχο την εγχώρια ανατίμηση του νομίσματος έναντι των άλλων νομισμάτων. Η πολιτική αυτή επιτυγχάνεται συνήθως μέσω της αύξησης του επιπέδου των εγχώριων επιτοκίων.

Hedge Funds

Επενδυτικά κεφάλαια που αντισταθμίζουν τις επενδυτικές τους θέσεις έναντι του κινδύνου των αγορών.

Hedging (Αντιστάθμιση Κινδύνου)

Η Αντιστάθμιση Κινδύνου είναι μια μέθοδος που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ενός επενδυτικού χαρτοφυλακείου. Πρακτικά αυτό σημαίνει το άνοιγμα και τη διατήρηση μια συγκεκριμένης επενδυτικής θέσης στην αγορά, προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος μιας άλλης επενδυτικής θέσης.

Housing Starts and Permits

Είναι ένας δείκτης μέτρησης του αριθμού των κατοικιών υπό κατασκευή και του αριθμού νέων οικοδομικών αδειών.


I

IFO

Ο δείκτης αισιοδοξίας των Γερμανικών Επιχειρήσεων που μετράται από το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών.

German Institute of Economic Research

Industrial Production Index (Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής)

Πρόκειται για ένα σημαντικό μακροοικονομικό δείκτη μέτρησης της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Interbank Rates (Διατραπεζικά Επιτόκια(

Είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που επιβάλλονται από μεγάλες διεθνείς τράπεζες, προκειμένου να δανείζουν κεφάλαια σε άλλες τράπεζες.

Inflation (πληθωρισμός)

Ο πληθωρισμός είναι ένας οικονομικός δείκτης που μετρά τις μεταβολές στο επίπεδο των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών. Ο πληθωρισμός συχνά αποκαλείται ως «κρυφός φόρος», καθώς οδηγεί στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Προσοχή στην αγορά Forex ο υψηλός πληθωρισμός είναι κατά κανόνα καλό νέο καθώς προϊδεάζει για την άνοδο των επιτοκίων μιας οικονομίας.


J

Japanese Economy Watchers Survey

Πρόκειται για τη μέτρηση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ιαπωνία.

Jobless Claims (Αιτήσεις Ανεργίας)

Πρόκειται για ένα σημαντικό μακροοικονομικό δείκτη μέτρησης του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων.


K

Kiwi

Είναι η αργκό ονομασία του NZD (Δολάριο Νέας Ζηλανδίας).


L

Leading Indicators

Έτσι αποκαλούνται οι οικονομικοί δείκτες που προηγούνται χρονικά των οικονομικών συνθηκών που περιγράφουν και προσμετρούν.

Leverage (μόχλευση)

Η μόχλευση αναφέρεται στην μόχλευση του επενδυόμενου κεφαλαίου. Στο Forex ανέρχεται συνήθως σε 100:1, δηλαδή με 1.000 ευρώ επενδύετε 100.000 ευρώ.

Liquid Market

Είναι μια αγορά που συμμετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές. Αυτή η υψηλή δραστηριότητα της αγοράς οδηγεί στη αύξηση των συναλλαγών, προσφέροντας παράλληλα τους καλύτερους όρους επένδυσης (χαμηλά spreads, εύκολη είσοδος, εύκολη έξοδος).

Long

To Go Long σημαίνει την αγορά ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος. Το αντίθετο είναι το Go Short (Πώληση).

Lot

Αποτελεί το στάνταρ μέγεθος μιας συναλλαγής. Όσον αφορά το Forex Trading υπάρχουν τρία μεγέθη Lot:

■ Micro lot που ισούται με 1.000 δολάρια

■ Mini lot που ισούται με 10.000 δολάρια

■ Standard Lot που ισοδυναμεί με 100.000 δολάρια


M

Margin (Περιθώριο)

Είναι το ελάχιστο κεφάλαιο που ένας επενδυτής είναι υποχρεωμένος να κρατήσει στο λογαριασμό του με την μορφή μετρητών ώστε να μπορεί να διατηρήσει μια θέση στην αγορά.

Momentum

Η ορμή είναι ένας τεχνικός όρος που αναφέρεται στη δύναμη μιας τιμής τάσης (ανοδική τάση ή καθοδική τάση).

Moving Average (MA) Κινητός Μέσος

Κινητός Μέσος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες τεχνικής ανάλυσης. Ο κινητός μέσος όρος υπολογίζεται ως η μέση τιμή μιας σειράς τιμών. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να υπολογιστεί ένας Κινητός Μέσος:

1- Simple Moving Average

2- Exponential Moving Average

3- Weighted Moving Average

4- Cumulative Moving Average


N

Net Factory Orders (Καθαρή Εργοστασιακές Παραγγελίες)

Οι καθαρές Εργοστασιακές Παραγγελίες αποτελούν ένα δείκτη που μετρά τις αλλαγές στα επίπεδα της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Nonfarm Payrolls

Δείκτης που μετρά το συνολικό αριθμό των εργαζομένων σε κατάσταση μισθοδοσίας σε μια οικονομία εκτός του γεωργικού τομέα.


O

Old Lady

Είναι η αργκό ονομασία της Τράπεζα της Αγγλίας (BOE).

Open Order

Μια εντολή για αγορά ή πώληση που θα παραμείνει ενεργή μέχρι να εκτελεστεί ή να ακυρωθεί.

Oscillator

Είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη διακύμανσης των τιμών μιας αγοράς.


P

PAMM Account

Τα αρχικά PAMM σημαίνουν Percentage Allocation Management Module και είναι ένας τύπος λογαριασμού που επιτρέπει σε επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων την διαχείριση των κεφαλαίων άλλων επενδυτών χωρίς όμως να έχουν απευθείας πρόσβαση στα κεφάλαια αυτά.

Μεσίτες της Αγοράς Συναλλάγματος

Pip

Στο Forex Trading το pip είναι το τελευταίο ψηφίο μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας, δηλαδή το ελάχιστο δυνατόν που μπορεί να μεταβληθεί.

■ εάν το ζεύγος GBP/ USD είναι στο 1,5000 και πάει στο 1,5001 τότε μεταβλήθηκε 1 pip. 1 pip ισούται με 0.0001.

Pivot Point

Ένα Pivot Point είναι μια μέση τιμή που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη Υψηλή, Χαμηλή και Κλείσιμο και θεωρείται ως ένα σημαντικό επίπεδο στήριξης / αντίστασης.

PPI (Producer Price Index)

Είναι ο δείκτης των τιμών παραγωγού.


 

 

Q

Quote Currency

Είναι το δεύτερο νόμισμα σε ένα ζεύγος νομισμάτων. Για παράδειγμα, στο EURUSD, είναι το USD.


R

Retail Price Index (RPI)

Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής για το Ηνωμένο Βασίλειο.

RSI

Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος είναι ένας πολύ δημοφιλής δείκτης τεχνικής ανάλυσης που μετρά τη δύναμη της τάσης των τιμών αλλά και υποδεικνύει παράλληλα τα υπεραγορασμένα και τα υπερπουλημένα επίπεδα της αγοράς .

■ Υπερ-αγορασμένη αγορά όταν ο RSI = 70+

■ Υπερ-πουλημένη αγορά όταν ο RSI = 30-


S

Scalping

Είναι μια τεχνική Forex Trading, που σημαίνει το άνοιγμα και το κλείσιμο πολλών θέσεων που διαρκούν λίγο (1-2 λεπτά) και στοχεύουν σε αποδόσεις της τάξης των 5-20 pips.

Spot

Είναι μια συναλλαγή που πραγματοποιείται αμέσως, αλλά ο διακανονισμός της πληρωμής πραγματοποιείται μέσα σε δύο ημέρες.

Spread

Είναι η διαφορά μεταξύ της κοντινότερης τιμής αγοράς και πώλησης και μετριέται σε pips.

Sterling

Αντιστοιχεί στη βρετανική λίρα (GBP).

Swissy

Το όνομα αργκό για το Ελβετικό φράγκο (CHF).


T

Take-Profit Order

Είναι μια εντολή κλεισίματος μιας υπάρχουσας θέσης όταν η τιμή ενός προϊόντος ανέλθει σ’ ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμών.

Technical Analysis

Τεχνική Ανάλυση είναι η μέθοδος πρόβλεψης της μελλοντικής κατεύθυνσης μιας αγοράς με βάση την ιστορική εξέλιξη των τιμών και την εξέταση διαγραμμάτων

Trading platform

Μια πλατφόρμα συναλλαγών είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά και πώληση διάφορων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Trailing-Order (κυλιόμενη εντολή)

Είναι μια εντολή που αλλάζει ανάλογα με τις αλλαγές των τιμών. Αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ένα κυλιόμενο stop-loss ή ένα κυλιόμενο take-profit.


U

Unemployment Rate (Ποσοστό Ανεργίας)

Το ποσοστό της ανεργίας μιας οικονομίας δείχνει το ποσοστό των ανέργων έναντι του συνολικού αριθμού των εργαζομένων. Στην αγορά Forex η χαμηλή ανεργία είναι πολύ καλό νέο.

Uptrend

Σημαίνει μια ανοδική τάση.


V

Volatility (μεταβλητότητα)

Η μεταβλητότητα της αγοράς είναι ένα στατιστικό μέτρο που υπολογίζει τον αριθμό των μεταβολών των τιμών σε μια αγορά για μια δεδομένη χρονική περίοδο.

VPS

Το VPS σημαίνει Virtual Private Server και είναι μια μέθοδος φιλοξενίας ενός Forex Robot σε έναν εξωτερικό διακομιστή. Το πλεονέκτημα ενός VPS hosting είναι ότι επιτρέπει συναλλαγές 24/5 χωρίς το PC σας ανοιχτό.


W

Wholesale Prices Index (Δείκτης Τιμών Χονδρικής)

Είναι ένα μακροοικονομικός δείκτης μέτρησης του ρυθμού μεταβολής των τιμών χονδρικής.


Y

Yard

Είναι αργκό και σημαίνει 1 δις δολάρια ΗΠΑ.


Z

ZEW

Είναι το κέντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής έρευνας που ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στη Γερμανία (Αμβούργο)

ZEW

 

 

Η Ορολογία του Forex Trading

FxStreet.gr