Τι είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) και οι Κατηγορίες τους

Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ)

 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Mutual Funds

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) αποτελούν ένα θεσμό συγκέντρωσης κεφαλαίων από έναν μεγάλο αριθμό επενδυτών με σκοπό τη δημιουργία μίας εταιρίας διαχείρισης που θα επενδύει τα κεφάλαια σύμφωνα με τους στόχους και τις προτιμήσεις των επενδυτών.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ) αποτελούν ένα θεσμό συγκέντρωσης κεφαλαίων από έναν μεγάλο αριθμό επενδυτών...

Τι είναι μια ΑΕΔΑΚ

Α.Ε.Δ.Α.Κ. ονομάζεται η εταιρία που έχει ως σκοπό την διαχείριση ενός ή πολλών αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ). Συνάμα δύναται να παρέχει επενδυτικές συμβουλές καθώς επίσης και υπηρεσίες φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων.

 • Για την διαχείριση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου η Α.Ε.Δ.Α.Κ. εισπράττει προμήθεια που εκφράζεται ως ποσοστό επί του καθαρού ενεργητικού του, ανάλογα με τι ορίζει ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 

Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ακολουθούν οι σημαντικότερες κατηγορίες Α/Κ:

 

 • Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων 

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτού του τύπου αποτελούν την πιο ασφαλή τοποθέτηση από όλες τις κατηγορίες Α/Κ. Επενδύουν σε ποσοστό άνω του 65% του ενεργητικού τους σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς και δευτερευόντως επενδύουν σε κρατικά ομόλογα. Δεν προβλέπονται τοποθετήσεις σε μετοχές.

 • Ομολογικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν σε ποσοστό άνω του 65% του ενεργητικού τους σε κρατικά ομόλογα και δευτερευόντως σε προθεσμιακές καταθέσεις. Μπορούν να επενδύουν σε μετοχές μόλις το 10% του ενεργητικού τους.

 • Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτού του τύπου συνδυάζουν επενδύσεις σε ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις, μετοχές κτλ. Επενδύουν σε κάθε κατηγορία ποσοστό μικρότερο από το 65% του ενεργητικού τους. Κατʼ ελάχιστον διαθέτουν το 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές και 10% σε ομόλογα.

 • Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν σε ποσοστό άνω του 65% του ενεργητικού τους σε μετοχές. Αποτελούν τοποθετήσεις υψηλού επενδυτικού κινδύνου.

 • Funds Of Funds Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε τουλάχιστον 5 άλλα αμοιβαία κεφάλαια. Επιτυγχάνεται έτσι μεγαλύτερη διασπορά χαρτοφυλακίου προς όφελος των μεριδιούχων.

 • Index Funds Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε μετοχές ενώ το χαρτοφυλάκιό τους παρακολουθεί τη σύνθεση κάποιου δείκτη της χρηματιστηριακής αγοράς (π.χ. του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου).

 • Αμοιβαίο Κεφάλαιο Παραγώγων

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (Futures, Options, Interest Rate Swaps κτλ). Ενσωματώνουν σημαντικούς κινδύνους για τους κατόχους τους αλλά και ενδεχόμενα υψηλές αποδόσεις.

 

 

Τιμή Διάθεσης Μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Αποτελεί την τιμή στην οποία ο επενδυτής δύναται να αγοράσει ένα μερίδιο ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου από μια ΑΕΔΑΚ.

 • Υπολογίζεται εάν από την καθαρή τιμή ενός μεριδίου προστεθεί η προμήθεια αγοράς όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

 

Αίτηση Εξαγοράς Μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ονομάζεται η αίτηση που υποβάλλει ένας επενδυτής (μεριδιούχος πλέον) σε μια ΑΕΔΑΚ προκειμένου να ρευστοποιήσει ένα μέρος ή την συνολική τοποθέτηση του (μερίδια).

 

Τιμή Εξαγοράς Μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Αποτελεί την τιμή στην οποία ο επενδυτής δύναται να ρευστοποιήσει τα μερίδια του σε μια ΑΕΔΑΚ.

 • Υπολογίζεται εάν από την καθαρή τιμή ενός μεριδίου αφαιρεθεί η προμήθεια εξαγοράς όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

 

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Tο καταστατικό που ορίζει μεταξύ άλλων:

 • τη λειτουργία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου,
 • τις επιτρεπόμενες επενδύσεις,
 • τους όρους διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων

 

Καθαρό Ενεργητικό ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κάθε ημέρα το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικού) ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές της αγοράς, και αφού αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας, προκύπτει το καθαρό ενεργητικό.

 

 

FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.