Τι σημαίνει ο όρος Μέρισμα

Τι είναι το Μέρισμα

Περιλαμβάνονται οι όροι:

  • Μέρισμα Καθαρό & Μικτό
  • Μέρισμα υπό την μορφή Δωρεάν Μετοχών

Τι είναι το Μέρισμα

 

Τι είναι γενικά το Μέρισμα;

  • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Μέρισμα
  • Μετάφραση στα Αγγλικά: Dividend

Ένα μέρος των κερδών μιας οικονομικής περιόδου διανέμονται στους μετόχους μιας επιχείρησης υπό την μορφή μερίσματος. Το σύνολο των προς διανομή κερδών διαιρούνται με τον αριθμό των μετοχών και προκύπτει το μέρισμα ανά μετοχή. Η διανομή και το ύψος του μερίσματος καθορίζεται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της επιχείρησης που συγκαλείται ώστε να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να καθορίσει το ύψος του διανεμηθέντος μερίσματος.

 

Μέρισμα Καθαρό

  • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Μέρισμα Καθαρό 
  • Μετάφραση στα Αγγλικά: Net Dividend

Το ποσόν του μερίσματος που διανέμεται σε κάθε μέτοχο μετά την αφαίρεση του φόρου.

 

Μέρισμα Μικτό

  • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Μέρισμα Μικτό
  • Μετάφραση στα Αγγλικά: Gross Dividend

Το ποσό ενός μερίσματος πριν την αφαίρεση του φόρου.

 

 

Μέρισμα υπό την μορφή Δωρεάν Μετοχών

  • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Μέρισμα υπό την μορφή Δωρεάν Μετοχών
  • Μετάφραση στα Αγγλικά: Stock Dividend

Η καταβολή μερίσματος όχι με μετρητά αλλά με τη διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους. Λογιστικά σημαίνει ότι μεταφέρεται το αντίστοιχο ποσό από τον λογαριασμό Παρακρατηθέντα Κέρδη στο λογαριασμό Μετοχικό Κεφάλαιο.

 

 

FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.