Αριθμητικό και Λογαριθμικό Διάγραμμα Τιμών

Ποιες είναι οι Διαφορές ενός Αριθμητικού και ενός Λογαριθμικού Διαγράμματος

Πέρα από την επιλογή ενός βασικού τύπου γραφήματος, υπάρχει και μια επιπλέον παράμετρος που αλλάζει την παρουσίαση των τιμών σε ένα διάγραμμα. Ένα διάγραμμα μπορεί να παρουσιάζει τις τιμές με τον παραδοσιακό αριθμητικό τρόπο, αλλά και με έναν εναλλακτικό λογαριθμικό τρόπο.

  • Ένα αριθμητικό διάγραμμα εστιάζει στις τιμές ενός περιουσιακού στοιχείου, ενώ ένα λογαριθμικό γράφημα εστιάζει στις αποδόσεις του μέσα στον χρόνο
  • Τα λογαριθμικά γραφήματα είναι ιδανικά για την ανάλυση αγορών που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή μεταβλητότητα, όπως η αγορά των κρυπτονομισμάτων

Ποιες είναι οι Διαφορές ενός Αριθμητικού και ενός Λογαριθμικού Διαγράμματος

Η διαφορά ενός Αριθμητικού (linear) και ενός Λογαριθμικού (log) Γραφήματος

Ένα αριθμητικό γράφημα τιμών εμφανίζει στον άξονα y σταθερές και απόλυτες τιμές, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα τιμών ίσης απόστασης. Συνεπώς, εάν η τιμή μιας μετοχής πάει από τα 5 στα 10 ευρώ, θα εμφανίζεται στο άξονα y η ίδια απόσταση με το εάν αργότερα η τιμή πάει από τα 95 στα 100 ευρώ. Ο άξονας y εμφανίζει δηλαδή πάντα απόλυτες και καθορισμένες μεταβολές των τιμών.

Αντίθετα, ένα λογαριθμικό γράφημα εμφανίζει στον άξονα y ποσοστά μεταβολής, και όχι απόλυτες τιμές. Εάν για παράδειγμα, η τιμή μιας μετοχής πάει από τα 50 στα 100 ευρώ, θα εμφανίζεται η ίδια απόσταση στο διάγραμμα με το εάν αργότερα η τιμή πάει από τα 1.000 στα 2.000 ευρώ. Συνεπώς, το λογαριθμικό γράφημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση περιουσιακών στοιχείων που έχουν υπεραποδώσει μέσα στον χρόνο.

 

 

Παράδειγμα Αριθμητικού και Λογαριθμικού Γραφήματος

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, συγκρίνεται το αριθμητικό και το λογαριθμικό διάγραμμα του Bitcoin, περιλαμβάνοντας και τον κινητό μέσο όρο των 200 περιόδων.

Γράφημα: Συγκρίνοντας το αριθμητικό και το λογαριθμικό διάγραμμα του Bitcoin

Συγκρίνοντας το αριθμητικό και το λογαριθμικό διάγραμμα του Bitcoin

 

Παρατηρήσεις

Παρατηρώντας τα δύο διαγράμματα, γίνεται αντιληπτό ότι το λογαριθμικό προσφέρει μια πιο λεπτομερή απεικόνιση της ιστορικής πορείας των τιμών του Bitcoin, ενώ παράλληλα βοηθά και στην κατανόηση των τετραετών κύκλων της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τα γραφήματα περιουσιακών στοιχείων που έχουν υπεραποδώσει μέσα στον χρόνο, η λογαριθμική κλίμακα φαίνεται να απεικονίζει καλύτερα την ιστορική εξέλιξη των τιμών. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαγραμματική ανάλυση ενός περιουσιακού στοιχείου, το πιο συνετό είναι να συμβουλευόμαστε τόσο το αριθμητικό όσο και το λογαριθμικό γράφημα.

 

 FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.