Τι είναι ένα Venture Capital

VENTURE CAPITAL 

Το Venture Capital είναι ένα κεφάλαιο ανοιχτό η κλειστό στην συμμετοχή τρίτων που ως νομική μορφή αποτελεί συνήθως θυγατρική εταιρεία Τραπεζικού Ιδρύματος.

  • Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η επένδυση σε αναπτυσσόμενες εταιρείες δυναμικών κλάδων.

Venture Capital

 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΟΣ VENTURE CAPITAL ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι εταιρίες Venture Capital (συνήθως είναι υποκαταστήματα τραπεζών) εντοπίζουν δυναμικές εταιρίες με:

1) Δραστηριότητα σε κλάδους με αναμενόμενη ανάπτυξη

2) Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (πωλήσεων και λειτουργικών κερδών)

3) Δυναμικό και αξιόπιστο management (εμπειρία στο αντικείμενο)

4) Υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση (σχέση ίδια/ξένα κεφάλαια)

Γίνεται η προσφορά εξαγοράς μειοψηφικού πακέτου μετοχών (συνήθως 10-30% των συνολικών). Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται:

  • είτε μέσω της απευθείας συμμετοχής του Venture Capital στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
  • είτε με εξαγορά τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου
  • είτε με διάφορα άλλα ευέλικτα σχήματα (πχ έκδοση προνομιούχων μετοχών ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου)

 

 

ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΟΣ VENTURE CAPITAL ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι εταιρίες venture capital ρευστοποιούν τη συμμετοχή τους συνήθως μετά την είσοδο των εταιριών στις οποίες επένδυσαν στο Χρηματιστήριο ή εναλλακτικά κατά την πώληση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών σε τρίτους.

 

 

FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.