Τι είναι ο Επενδυτικός Κίνδυνος και ποιες οι Κατηγορίες του

Επενδυτικός Κίνδυνος (Ρίσκο) και Κατηγορίες Επενδυτικού Κινδύνου

 • Ορισμός: Τι είναι ο Επενδυτικός Κίνδυνος

Ο επενδυτικός κίνδυνος αφορά τα ρίσκα που αναλαμβάνει ένας επενδυτής καθώς τοποθετεί τα χρηματικά του διαθέσιμα σε οποιαδήποτε μορφής επενδυτική δραστηριότητα.

Επενδυτικός Κίνδυνος (Ρίσκο) και Κατηγορίες Επενδυτικού Κινδύνου

Κατηγορίες Επενδυτικού Κινδύνου

 • Συστηματικός Επενδυτικός Κίνδυνος (Systematic Investment Risk)
 • μη-Συστηματικός Επενδυτικός Κίνδυνος (Unsystematic Investment Risk)
 • Επιχειρηματικός Κίνδυνος (business risk)
 • Κίνδυνος της αγοράς (Market Risk)
 • Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk ή Default Risk)
 • Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk)
 • Κίνδυνος Επιτοκίου ( Interest Rate Risk)
 • Κίνδυνος Πληθωρισμού (Inflation Risk / Purchasing Power Risk
 • Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος (Financial Risk)
 • Συναλλαγματικός Κίνδυνος (Exchange Rate Risk)
 • Πολιτικός Κίνδυνος (Political Risk ή Country Risk)
 • Συστημικός Κίνδυνος (Systemic Risk)

 

Συστηματικός Επενδυτικός Κίνδυνος

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Συστηματικός Επενδυτικός Κίνδυνος (ή Συστηματικό Επενδυτικό Ρίσκο)
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Systematic Investment Risk

Συστηματικός επενδυτικός κίνδυνος ονομάζεται ο επενδυτικός κίνδυνος απρόσμενων εξελίξεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον μιας επένδυσης που είναι δύσκολο να προβλεφθούν και συνεπώς να διαχειριστούν από έναν επενδυτή. Ως παράδειγμα αναφέρεται μια απρόσμενη νομοθετική ρύθμιση με περιεχόμενο που επηρεάζει σοβαρά την λειτουργία μιας επένδυση ή σε πιο υπερβολικό βαθμό το ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύρραξης.

 

Μη-Συστηματικός Επενδυτικός Κίνδυνος

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος μη-Συστηματικός Επενδυτικός Κίνδυνος (ή μη-Συστηματικό Επενδυτικό Ρίσκο)
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Unsystematic Investment Risk

Μη συστηματικός κίνδυνος ονομάζεται ο επενδυτικός κίνδυνος που δύναται να μετρηθεί και να διαχειριστεί μέσα από την εφαρμογή μιας σειρά τεχνικών διαχείρισης του κινδύνου (risk management) και μέσα από την χρήση μιας σειράς χρηματοοικονομικών επενδυτικών εργαλείων όπως για παράδειγμα μέσα από την αγορά παραγώγων προϊόντων(derivatives).

 

Επιχειρηματικός Κίνδυνος

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Επιχειρηματικός Κίνδυνος (ή Επιχειρηματικό Ρίσκο)
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Business Risk

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι συνδεδεμένος με την ίδια την έννοια της επιχειρηματικότητας. Οι πηγές του επιχειρηματικού κινδύνου αφορούν τόσο εσωγενείς όσο και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν μια επιχείρηση, όπως είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον του ανταγωνισμού ή απρόσμενες αποχωρήσεις σε διοικητικό επίπεδο.

 

Κίνδυνος της αγοράς

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Κίνδυνος της αγοράς
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Market Risk

Ο κίνδυνος της αγοράς είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από τη μεταβολή των τιμών ενός προϊόντος / ων σε μια διεθνή ή σε μια τοπική αγορά. Αποτελεί μια από τις πιο συχνές μορφές επενδυτικού κινδύνου. Ως παράδειγμα αναφέρεται μια φυσική καταστροφή ή ένα ατύχημα σε μια εξέδρα άντλησης πετρελαίου στην Βόρεια θάλασσα μπορεί να προκαλέσει μια σημαντικότατη αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου.

 

Πιστωτικός Κίνδυνος

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Πιστωτικός Κίνδυνος (ή Πιστωτικό Ρίσκο)
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Credit Risk ή Default Risk

Ο πιστωτικός κίνδυνος περιλαμβάνεται σε όλες τις συναλλαγές που εμπεριέχουν μελλοντικές πληρωμές και αφορά το ενδεχόμενο αθέτησης μιας προσυμφωνημένης συμφωνίας / συναλλαγής. Η αθέτηση μιας συμφωνίας υπό την άρνηση πληρωμής επηρεάζει δυσμενώς τις ταμειακές ροές μιας επένδυσης (cash-flows) αλλά και συνήθως υποχρεώνει την μερική διαγραφή στοιχείων του ενεργητικού (assets) και συνεπώς την μείωση της λογιστικής αξίας μιας επένδυσης (book value).

 

Κίνδυνος Ρευστότητας

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Κίνδυνος Ρευστότητας
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Liquidity Risk

Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά την αδυναμία ρευστοποίησης μιας επένδυσης και κατά συνέπεια την αδυναμία συγκέντρωσης ρευστότητας. Η έλλειψη ρευστότητας μιας οικονομικής οντότητας μπορεί να προκαλέσει ως αποτέλεσμα την αθέτηση κάποιων συμφωνιών πληρωμής. Όταν οι ρήτρες αθέτησης είναι πολύ αυστηρές, η έλλειψη ρευστότητας μπορεί να οδηγήσει μια οικονομική οντότητα ακόμα και στην καταστροφή. Συνεπώς μια κερδοφόρα επένδυση δεν πρέπει να είναι μόνο ασφαλής και κερδοφόρα, αλλά και να είναι εύκολα ρευστοποιήσιμη.

 

Κίνδυνος Επιτοκίου

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Κίνδυνος Επιτοκίου
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Interest Rate Risk

Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά την μείωση της αξίας μιας επένδυσης στο μέλλον εξαιτίας μιας ενδεχόμενης ανόδου των επιτοκίων. Όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν οι επενδύσεις γίνονται λιγότερα ελκυστικές καθώς αυξάνεται το εναλλακτικό κόστος επένδυσης. Ένας επενδυτής μπορεί να εξασφαλίσει μια μεγάλη και σίγουρη απόδοση σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό άρα αναβάλει άλλες εναλλακτικές επενδυτικές αποφάσεις. Όταν τα επιτόκια μιας οικονομίας ανεβαίνουν η αξία των επενδύσεων υποχωρούν.

 

Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Financial Risk

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος περιλαμβάνει τους κινδύνους που προέρχονται από την χρηματοδότηση μιας επένδυσης με ξένα κεφάλαια. Η αύξηση του τραπεζικού δανεισμού μιας επιχείρησης για παράδειγμα αυξάνει τον κίνδυνο να μην μπορεί να αποπληρώσει στο μέλλον τις υποχρεώσεις της.

 

 

Κίνδυνος Πληθωρισμού

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Κίνδυνος Πληθωρισμού
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Inflation Risk ή Purchasing Power Risk

Όταν ο πληθωρισμός σε μια οικονομία αυξάνει η αγοραστική δύναμη μιας οικονομικής οντότητας μειώνεται. Οι θεωρούμενες ως "ασφαλείς" επενδύσεις σε μια οικονομία, όπως οι τραπεζικές καταθέσεις και τα κρατικά ομόλογα, είναι πιο επιρρεπείς στην φθορά του κινδύνου του πληθωρισμού. Αντίθετα, οι πιο "επισφαλείς" επενδύσεις, όπως οι μετοχές και τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, είναι πιθανότερο σε μεσοπρόθεσμη βάση να διατηρήσουν την πραγματική αξία τους υπερκαλύπτοντας των πληθωρισμό.

 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Συναλλαγματικός Κίνδυνος
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Exchange Rate Risk

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας μέρους της αξίας μιας επένδυσης εξαιτίας της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας που υπόκειται η επένδυση. Για παράδειγμα εάν κάποιος επενδυτής που βρίσκεται στην ζώνη του ευρώ αγοράσει ένα εταιρικό ομόλογο στις Η.Π.Α., αν το δολάριο υποχωρήσει 10% σε σχέση με το ευρώ, αυτομάτως η αξία του εταιρικού ομολόγου θα απολέσει το 10% της αξίας της. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι έντονος για τις εμπορικές εταιρείες που λειτουργούν ως εισαγωγείς / εξαγωγείς σε μια οικονομία.

 

Πολιτικός Κίνδυνος

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Πολιτικός Κίνδυνος 
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Political Risk ή Country Risk

Ο πολιτικός κίνδυνος εμπεριέχεται σε απότομες μεταβολές κυρίως νομοθετικού χαρακτήρα που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα μια επένδυση. Για παράδειγμα η κυβέρνηση μιας χώρας εισαγάγει νομοθεσία που απαγορεύει την εισαγωγή ενός προϊόντος από το εξωτερικό ή απελευθερώνει μια αγορά από τα κρατικά εμπόδια εισόδου (barriers to entry). Ως ακραίο παράδειγμα πολιτικού κινδύνου αναφέρεται το ενδεχόμενο πολέμου ή ακόμα και εισαγωγή νομοθεσιών για κρατικοποιήσεις εταιρειών. Κατά κανόνα, οι Δυτικές Οικονομίες εμπεριέχουν μικρότερο βαθμό πολιτικού ρίσκου σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες του πλανήτη.

 

Συστημικός Κίνδυνος

 • Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Συστημικός Κίνδυνος
 • Μετάφραση στα Αγγλικά: Systemic Risk

Ο συστημικός κίνδυνος αφορά τον κίνδυνο κατάρρευσης ενός οικονομικού συστήματος. Αναφέρεται σε κάθε οικονομία ξεχωριστά αλλά καθώς οι αγορές είναι πλέον πλήρως παγκοσμιοποιημένες και λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία είναι πολύ εύκολο η κατάρρευση μιας χώρας να εξαπλωθεί τάχιστα σε όλον τον κόσμο. Ο συστημικός κίνδυνος είναι αρκετά δύσκολο να επαληθευθεί, όταν όμως επαληθεύεται τα αποτελέσματα του είναι συνήθως καταστροφικά και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα στην απώλεια όλου του αρχικού κεφαλαίου ενός επενδυτή.

 

 

FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.