Τι είναι η Κεφαλαιοποίηση και το Free Float

Χρηματιστηριακή Αξία ή Κεφαλαιοποίηση

  • Μετάφραση στα Αγγλικά: Market Capitalization ή Market Cap ή Market Value 

Η χρηματιστηριακή αξία μια εταιρείας (ή αλλιώς κεφαλαιοποίηση) υπολογίζεται ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού των μετοχών μιας εταιρείας επί την τρέχουσα χρηματιστηριακή της τιμή. Αντιπροσωπεύει δηλαδή το συνολικό τίμημα που θα πλήρωνε κάποιος αν αγόραζε το σύνολο των μετοχών μιας εταιρείας στην τρέχουσα τιμή.

Η χρηματιστηριακή αξία μια εταιρείας (ή αλλιώς κεφαλοποίηση) υπολογίζεται ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού των μετοχών μιας εταιρείας επί της τρέχουσας χρηματιστηριακής της τιμής...

Free Float ή αλλιώς Ελεύθερη Διασπορά

Το Free Float ή αλλιώς ελεύθερη διασπορά αντιπροσωπεύει το τμήμα των μετοχών μιας εταιρείας που βρίσκονται στα χέρια των μικροεπενδυτών. Οι μετοχές σε ελεύθερη διασπορά βρίσκονται σε αντίθεση με τις μετοχές που κατέχονται από τους μεγαλομετόχους.

  • Σε διάφορες χρηματιστηριακές αγορές του πλανήτη το υψηλό Free Float είναι μέσα στις προϋποθέσεις εισαγωγής νέων εταιριών
  • Πολλοί θεσμικοί επενδυτές θεωρούν ένα υψηλό Free Float ως μία απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να επενδύσουν σε μία εταιρία

 

 

Περισσότεροι Χρηματιστηριακοί Όροι Βάσει της Κεφαλαιοποίησης

Ακολουθούν κάποιοι επιπλέον όροι βάσει της κεφαλαιοποίησης:

 

  • Κεφαλαιοποίηση μιας Χρηματιστηριακής Αγοράς (market value)

Η χρηματιστηριακή αξία μιας χρηματιστηριακής αγοράς (κεφαλαιοποίηση) υπολογίζεται ως το άθροισμα των χρηματιστηριακών αξιών όλων των εταιρειών που είναι εισηγμένες σε αυτή.

  • Δείκτης Κεφαλαιοποίησης (capitalization ratio)

Μετρά την έκθεση μιας επιχείρησης σε δανειακή επιβάρυνση. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού χρέους (βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο) προς το σύνολο του κεφαλαίου της (ίδια κεφάλαια και Συνολικό χρέος).

  • Επιτόκιο Κεφαλαιοποίησης ή Αναγωγής ή Προεξόφλησης (discount rate / capitalization rate)

Ονομάζεται το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται ώστε να υπολογιστεί η αξία των μελλοντικών ροών μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Χρησιμοποιείται κατά τη μέθοδο αποτίμησης μέσω υπολογισμού των μελλοντικών ταμειακών ροών (Discounted Cash Flows).

 

Κεφαλαιοποίηση στα Κρυπτονομίσματα

Όσο αφορά τα κρυπτονομίσματα, οι όροι κεφαλαιοποίηση και ελεύθερη διασπορά έχουν την ίδια σημασία με τις μετοχές, υπάρχουν όμως και κάποιες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται παρακάτω.

 

Κατηγορίες κεφαλαιοποίησης των κρυπτονομισμάτων:

  • Maximum Supply

Η μέγιστη προσφορά υποδηλώνει τον μέγιστο αριθμό νομισμάτων ή tokens που μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα. Αυτός ο αριθμός έχει πολύ μεγάλη σημασία και καλό είναι οι επενδυτές να τον ελέγχουν με μεγάλη προσοχή πριν επενδύσουν σε οποιοδήποτε οικοσύστημα.

  • Total Supply

Η συνολική προσφορά αναφέρεται στη συνολική ποσότητα νομισμάτων ή tokens ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος που έχουν δημιουργηθεί, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι κλειδωμένα ή δεσμευμένα. Τις περισσότερες φορές η συνολική προσφορά ταυτίζεται ως αριθμός με τη μέγιστη προσφορά, αλλά όχι πάντα.

  • Circulating Supply

Η προσφορά σε κυκλοφορία αναφέρεται στον συνολικό αριθμός των νομισμάτων ή tokens ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος που κυκλοφορούν στην αγορά. Δεν περιλαμβάνονται τα κλειδωμένα ή δεσμευμένα νομίσματα.

 

Σημείωση:

Λανθασμένα, οι περισσότεροι επενδυτές της αγοράς των κρύπτο δίνουν μεγάλη σημασία στην προσφορά σε κυκλοφορία (Circulating Supply) αγνοώντας τη συνολική προσφορά (Total Supply).

 

 

FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.